Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Grécky orgán pre odškodňovanie (Archí Apozimíosis)

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Ak máte pobyt (katoikía) alebo obvyklý pobyt (siníthi diamoní) na území iného členského štátu, žiadosť sa musí podať s pomocou asistenčného orgánu dotknutého členského štátu, ktorý ju zašle Gréckemu orgánu pre odškodňovanie. V takom prípade Grécky orgán pre odškodňovanie čo najskôr zašle asistenčnému orgánu dotknutého členského štátu a žiadateľovi tieto informácie: a) kontaktná osoba alebo oddelenie zodpovedné za vybavenie záležitosti; b) potvrdenie o prijatí žiadosti a c) údaj o približnom čase, v ktorom možno očakávať prijatie rozhodnutia o žiadosti.

V akých jazykoch prijíma orgán pre odškodňovanie žiadosť?

Úradným jazykom na podanie žiadosti a výmenu informácií, údajov a listinných dôkazov je gréčtina.

Kto platí za preklad žiadosti/listinných dôkazov, ktorý zabezpečí orgán pre odškodňovanie?

Orgán pre odškodňovanie nezodpovedá za preklad a nebude ani znášať náklady naň.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, ako ich mám zaplatiť?

Áno, poplatok je 50 EUR. Ak sa poplatok neuhradí dovtedy, kým o žiadosti začne orgán pre odškodňovanie rozhodovať, žiadosť sa zamietne. Grécky asistenčný orgán vám môže poskytnúť informácie o bankovom prevode, ktorý budete musieť vykonať.

Ak ste z krajiny so systémom SEPA (jednotná oblasť platieb v eurách), môžete elektronický poplatok zaplatiť prostredníctvom SEPA úhrady v eurách do Bank of Greece ako prijímajúcej banky. Údaje o čísle účtu IBAN a prevode:

Názov príjemcu: MINISTERSTVO FINANCIÍ

Adresa príjemcu: 10 Kar. Servias, 10562 Atény

IBAN príjemcu: GR1201000230000000481090510

Bankový identifikačný kód (BIC) banky príjemcu: BNGRGRAA

Informácie o prevode: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (20-miestne heslo/kód platby vám poskytne Grécky asistenčný orgán)

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Grécky orgán pre odškodňovanie môže v prípade potreby vyzvať vás, páchateľa alebo iné strany, ako napríklad svedkov či expertov, aby ste sa osobne dostavili a vypovedali pred ním.

Ak máte pobyt alebo obvyklý pobyt na území iného členského štátu, Grécky orgán pre odškodňovanie požiada príslušný asistenčný orgán o vypočutie dotknutej osoby v súlade s právnym poriadkom štátu, v ktorom sa nachádza, a zaslanie správy o vypočutí. V spolupráci s príslušným asistenčným orgánom môže takisto vykonať vypočutie sám podľa gréckeho práva, a to telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie. V takom prípade vám Grécky orgán pre odškodňovanie nemôže uložiť povinnosť osobne sa zúčastniť pojednávania. Grécky asistenčný orgán poskytne pomoc orgánu pre odškodňovanie dotknutého členského štátu pri vašom vypočutí alebo vypočutí iných strán, napríklad svedkov alebo expertov.

Na tento účel Grécky asistenčný orgán na žiadosť orgánu pre odškodňovanie dotknutého členského štátu: a) pomáha orgánu pre odškodňovanie, ak vypočutie uskutočňuje priamo telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie v súlade s gréckym právom, pričom v takom prípade asistenčný orgán poskytne a zabezpečí potrebnú logistickú infraštruktúru; alebo b) uskutoční vypočutie sám v súlade s gréckym právom a zašle správu o vypočutí orgánu pre odškodňovanie dotknutého členského štátu. V druhom prípade sa správa o vypočutí, ktorá sa vypracuje v gréčtine, preloží do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu alebo iného jazyka EÚ, ktorý príslušný členský štát označil za prijateľný.

Náklady, ktoré tým vzniknú Gréckemu asistenčnému orgánu, znáša grécky štát.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Áno, tlmočník sa zabezpečuje.

Budú prijaté alebo sa mi uznajú lekárske potvrdenia, ktoré vystavili lekári v mojej krajine pobytu, alebo budú môj zdravotný stav/zranenia musieť vyšetriť vaši vlastní lekárski experti?

Budú prijaté, ale je možné, že sa nariadi aj vypracovanie odborného posudku.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Áno, náklady vám budú preplatené.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Grécky orgán pre odškodňovanie musí preskúmať prípad do troch mesiacov od dátumu podania žiadosti, pričom svoje konečné rozhodnutie musí vyniesť do troch mesiacov od dátumu posúdenia žiadosti.

V akom jazyku dostanem rozhodnutie o žiadosti?

V jazyku, ktorému rozumiete.

Ak s rozhodnutím nesúhlasím, ako ho môžem napadnúť?

Do štyroch mesiacov môžete podať odvolanie na prvostupňovom správnom súde (Dioikitikó Protodikeío).

Môžem dostať právnu pomoc (od právnika) podľa predpisov inej krajiny?

Obete trestných činov majú takisto nárok na právnu pomoc pri všetkých občianskoprávnych aj trestnoprávnych nárokoch. V právnych predpisoch (článok 1 zákona č. 3226/2004) sa stanovuje nárok na právnu pomoc pre občanov s nízkym príjmom, ktorí sú občanmi členských štátov Európskej únie, štátnymi príslušníkmi tretích krajín alebo osobami bez štátnej príslušnosti, ak majú legálny alebo obvyklý pobyt v Európskej únii. Občania s nízkym príjmom, ktorí majú nárok na právnu pomoc, sú tí občania, ktorých ročný príjem rodiny neprekračuje dve tretiny minimálneho ročného príjmu fyzickej osoby stanoveného vo vnútroštátnej všeobecnej kolektívnej zmluve. V prípade domáceho sporu sa príjem druhej strany sporu nezohľadňuje.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Výskumné centrum pre rodovú rovnosť (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KEThI)

Národné centrum sociálnej solidarity (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Generálny sekretariát pre rodovú rovnosť (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Grécka rada pre utečencov (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International – grécka sekcia (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Helénska polícia – Počítačová kriminalita

Posledná aktualizácia: 14/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.