Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Grécko

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Grécky orgán pre odškodnenie

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Ak máte pobyt (katoikía) alebo obvyklý pobyt (syníthi diamoní) na území iného členského štátu, žiadosť sa podáva asistenčnému orgánu dotknutého členského štátu, ktorý ju odošle Gréckemu orgánu pre odškodnenie. V tomto prípade Grécky orgán pre odškodnenie čo najskôr oznámi asistenčnému orgánu dotknutého členského štátu a žiadateľovi: a) kontaktnú osobu alebo príslušný útvar, ktorý prípad vybavuje, b) potvrdenie o prijatí žiadosti, c) údaj o približnej lehote, v ktorej možno očakávať prijatie rozhodnutia o žiadosti.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

Úradným jazykom na predloženie žiadosti a výmenu informácií, údajov a podporných dokumentov je gréčtina.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Nezodpovedá za preklad, a v dôsledku toho neznáša ani náklady

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Áno, poplatok je vo výške 100 eur. Ak do okamihu posudzovania žiadosti o odškodnenie orgánom pre odškodnenie nedôjde k zaplateniu poplatku, žiadosť sa zamietne. Grécky asistenčný orgán vám poskytne informácie o bankovom prevode, ktorý budete musieť uskutočniť.

Ak ste v jednej z krajín oblasti SEPA (jednotná oblasť platieb v eurách), môžete zaplatiť elektronický poplatok prostredníctvom SEPA úhrady v eurách, pričom prijímajúcou bankou je Bank of Greece (Trápeza Elládos). Číslo účtu IBAN a informácie na uskutočnenie prevodu:

Meno príjemcu: MINISTERSTVO FINANCIÍ (Ypourgeío oikonomikón)

Adresa príjemcu: Κ. Servías 10, 10562 Atény

IBAN príjemcu: GR1201000230000000481090510

BIC banky prijímateľa: BNGRGRAA

Informácie o prevode: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (20-miestne heslo – platobný kód, ktorý vám poskytne Grécky asistenčný orgán)

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Ak to bude Grécky orgán pre odškodnenie považovať za potrebné, môže vás, páchateľa alebo tretie strany, ako sú svedkovia alebo znalci, vyzvať k predloženiu osobného svedectva.

Ak máte pobyt alebo obvyklý pobyt na území iného členského štátu, Grécky orgán pre odškodnenie požiada dotknutý asistenčný orgán, aby viedol vypočutie v súlade s právom štátu, v ktorom sa nachádza, a aby mu potom postúpil správu o vypočutí. V spolupráci s príslušným asistenčným orgánom môže takisto uskutočniť priame vypočutie telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie v súlade s vnútroštátnym právom. V tomto prípade vás Grécky orgán pre odškodnenie nemôže zaviazať, aby ste sa k nemu osobne dostavili. Grécky asistenčný orgán poskytne pomoc príslušnému orgánu pre odškodnenie dotknutého členského štátu pri vedení vášho vypočutia alebo vypočutia tretích stráni, ako sú svedkovia alebo znalci.

Na tento účel Grécky asistenčný orgán na žiadosť orgánu pre odškodnenie v dotknutom členskom štáte: a) pomôže orgánu pre odškodnenie, ak vypočutie v súlade s gréckym právom vedie priamo orgán pre odškodnenie, či už telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie, pričom poskytne a zabezpečí potrebnú logistickú infraštruktúru, alebo b) povedie toto vypočutie v súlade s gréckym právom a orgánu pre odškodnenie dotknutého členského štátu potom postúpi príslušnú správu o vypočutí. V tomto druhom prípade sa správa o vypočutí, ktorá je vyhotovená v gréckom jazyku, preloží do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov dotknutého členského štátu alebo do ktoréhokoľvek iného jazyka EÚ, ktorý tento členský štát vyhlásil za prípustný.

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s pomocou gréckeho asistenčného orgánu, znáša grécky štát.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Áno, tlmočník je zabezpečený.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Uznávajú sa, ale existuje možnosť, že sa vyžiada odborný posudok.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Áno, budú vám preplatené.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Grécky orgán pre odškodnenie musí prípad posúdiť do troch (3) mesiacov od dátumu podania žiadosti a musí vydať konečné rozhodnutie do troch (3) mesiacov od dátumu posúdenia tejto žiadosti.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

V jazyku, ktorému rozumiete.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Môžete podať odvolanie na správnom súde prvého stupňa (Dioikitikó Protodikeío).

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Obete trestných činov majú nárok na právnu pomoc v súvislosti s akýmikoľvek trestnými a občianskoprávnymi nárokmi. V právnych predpisoch sa konkrétne stanovuje (článok 1 zákona č. 3226/2004) právna pomoc pre občanov členských štátov Európskej únie s nízkym príjmom, štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, ak majú legálny pobyt alebo obvyklý pobyt v Európskej únii. Občania s nízkym príjmom, ktorí majú nárok na právnu pomoc, sú osoby, ktorých ročný rodinný príjem je nižší ako 2/3 minimálnej ročnej individuálnej odmeny stanovenej v národnej všeobecnej kolektívnej pracovnej zmluve. V prípade vnútrorodinného sporu alebo konfliktu sa príjem osoby, s ktorou sa vedie spor alebo konflikt, nezohľadňuje.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Výskumné stredisko pre rovnosť pohlaví (ΚΕTHΙ)

Národné centrum sociálnej solidarity (ΕΚΚΑ)

Generálny sekretariát pre rovnosť medzi ženami a mužmi

Grécka rada pre utečencov

Amnesty International – grécka sekcia

Grécka polícia – počítačová kriminalita

Posledná aktualizácia: 21/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.