Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maďarčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

Ktorý orgán rozhoduje o nároku na náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Vládny úrad hlavného mesta Budapešti (Budapest Főváros Kormányhivatala) je ako rozhodovací orgán oprávnený rozhodnúť o žiadostiach o náhradu škody prijatých od iných členských štátov:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

e-mail: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody:

– žiadosť?

V akomkoľvek jazyku.

– podporné dokumenty?

V akomkoľvek jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody preloží žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Maďarský štát

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie, neexistujú takéto poplatky, ktoré treba zaplatiť.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Nemôžete získať náhradu týchto nákladov, pretože konanie si nevyžaduje vašu osobnú účasť.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Áno.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši posudkoví lekári?

Akceptujeme ich.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Nie.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Orgán musí prijať rozhodnutie v konaní najneskôr do 60 dní.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o svojom nároku?

V maďarčine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu vydanému v prvom stupni možno podať odvolanie, o ktorom rozhoduje ministerstvo spravodlivosti ako orgán druhého stupňa. Proti rozhodnutiu vydanému ministerstvom spravodlivosti v druhom stupni možno podať návrh na správne konanie na súd.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Právnu pomoc môžete získať na základe maďarského zákona LXXX z roku 2003 o právnej pomoci.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s uplatňovaním nároku na náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Služby na pomoc pri uplatnení vašich záujmov sú k dispozícii v každej kancelárii služieb na podporu obetí, kde poradcovia na podporu obetí poskytujú praktickú pomoc (napríklad: pomoc pri vypĺňaní žiadostí, poskytovanie informácií) zainteresovaným stranám. Obete sa môžu obrátiť aj na organizácie občianskej spoločnosti [napríklad: Biely kruh (Fehérgyűrű), Maďarská baptistická pomoc (Baptista Szeretetszolgálat) atď.].

Posledná aktualizácia: 11/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.