Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Výbor na podporu obetí mafiánskej trestnej činnosti a úmyselnej násilnej trestnej činnosti (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), ktorý pôsobí pri ministerstve vnútra [Via Cavour n. 6; overená e-mailová ('PEC') adresa: protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it]. Výbor pozostáva z predsedajúceho komisára (Commissario), ktorý zasadá s jedným zástupcom ministerstva vnútra, dvoma zástupcami ministerstva spravodlivosti, jedným zástupcom ministerstva hospodárskeho rozvoja, jedným zástupcom ministerstva hospodárstva a financií, jedným zástupcom ministerstva práce, zdravotníctva a sociálnych vecí a jedným nehlasujúcim zástupcom spoločnosti verejných poisťovacích služieb – CONSAP, ktorá je zodpovedná za finančné hospodárenie príslušného fondu.

Žiadosti o prístup k fondu sa musia predložiť na preskúmanie prefektúre/územnému úradu vlády (refettura Ufficio territoriale del Governo) príslušnému pre jedno z týchto miest: miesto, kde má sídlo súd, ktorý vydal odsudzujúce rozhodnutie za niektorý z trestných činov uvedených v článku 11 zákona č. 122/2016, alebo miesto pobytu dotknutej osoby alebo iných oprávnených osôb v prípade, ak obeť trestného činu zomrela; alebo miesto pobytu osobitného zástupcu (procuratore speciale) zastupujúceho obeť alebo iné oprávnené osoby, ak sú talianskymi občanmi alebo občanmi EÚ, ktorí nemajú pobyt v Taliansku.

Skutočné rozhodnutie o žiadosti prislúcha výboru.

Predpoklady pre prístup k fondu a formulár žiadosti nájdete na tejto stránke na webovom sídle ministerstve vnútra:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno, aj keď môže byť užitočné obrátiť sa na asistenčný orgán, aby sa žiadosť a všetky ostatné dokumenty preložili.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody:

  • žiadosť?
  • podporné dokumenty?

V taliančine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Žiadateľ nenesie žiadne náklady.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Nie je potrebné byť prítomný, lebo neexistujú kontradiktórne pojednávania; ak chcete predložiť ďalšie pripomienky alebo dokumentáciu, môžete ich zaslať overeným e-mailom alebo prostredníctvom asistenčného orgánu.

Dekrét č. 222/2008 článok 6: „Vypočutie žiadateľa, ktoré si vyžiada taliansky rozhodujúci orgán

1. Ak sa taliansky rozhodujúci orgán rozhodne vypočuť žiadateľa alebo akúkoľvek inú osobu podľa článku 2 ods. 3 legislatívneho dekrétu, zašle žiadosť asistenčnému orgánu v druhom členskom štáte v súlade s postupmi uvedenými v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia. Žiadosť musí obsahovať informácie o procesných formalitách stanovených v talianskom práve a asistenčný orgán v druhom členskom štáte, ktorému bola doručená žiadosť, sa v nej musí žiadať, aby informoval osobu, ktorá má byť vypočutá, o týchto formalitách.

2. Ak taliansky rozhodujúci orgán žiada asistenčný orgán v inom členskom štáte, aby vypočul žiadateľa alebo akúkoľvek inú osobu v súlade s právnymi predpismi daného členského štátu, na základe záverečnej časti článku 2 ods. 3 legislatívneho dekrétu, zašle žiadosť podľa postupov uvedených v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia.“

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši posudkoví lekári?

Lekárske potvrdenia sa vám uznajú za predpokladu, že sú doručené v taliančine alebo angličtine. Nie je potrebné vykonať osobitné posúdenia vnútroštátnymi lekármi.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Nie je potrebné vykonať lekárske vyšetrenia, ale namiesto toho musíte predložiť príslušnú zdravotnú dokumentáciu a faktúry za náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré vám vznikli.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Súčasné pravidlo je 60 dní od prijatia žiadosti. Treba však pripomenúť, že konanie sa pozastaví, ak rozhodovací orgán vyžiada akékoľvek ďalšie dokumenty alebo informácie (článok 10a zákona č. 241/90).

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o náhrade škody?

V taliančine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Podaním žaloby na všeobecnom súde (tribunale) do 60 dní od oznámenia rozhodnutia.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Nie.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Úrad, ktorý poskytuje tieto informácie, o tom nemá vedomosť.

Posledná aktualizácia: 16/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.