Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Ktorý orgán rozhoduje o nároku na náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Správa právnej pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefón: +371 67514208
Bezplatná telefónna linka: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv
Webové sídlo: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Žiadosť o náhradu škody od štátu môžete zaslať priamo správe právnej pomoci bez požiadania príslušného orgánu členského štátu Európskej únie, ktorý je krajinou vášho pobytu.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú žiadosti orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody?

Správa právnej pomoci prijíma žiadosti o náhradu škody od štátu a k nim priložené dokumenty v lotyštine alebo angličtine. Dokumenty, ktoré sa majú predložiť správe právnej pomoci, nemusia byť overené a na tieto dokumenty sa nevzťahujú rovnocenné formality.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Ak je potrebné preložiť žiadosť o náhradu škody od štátu a k nej priložené dokumenty, náklady na preklad sa uhradia z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu priznaných správe právnej pomoci.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (doručenej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Preskúmanie žiadosti o náhradu škody od štátu doručenej z iného členského štátu Európskej únie sa vám nebude účtovať.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Vaša prítomnosť pri postupe preskúmania nároku na náhradu škody od štátu a rozhodovania o vyplatení alebo odmietnutí vyplatenia náhrady škody od štátu nie je potrebná.

Ak správa právnej pomoci zistí, že sú potrebné doplňujúce informácie, aby bolo možné rozhodnúť, budete o tom upovedomený(-á) do siedmich dní od prijatia žiadosti o náhradu škody od štátu.

Rozhodnutie sa odošle na adresu uvedenú v žiadosti o náhradu škody od štátu.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Vaša prítomnosť pri postupe preskúmania nároku na náhradu škody od štátu a rozhodovania o vyplatení alebo odmietnutí vyplatenia náhrady škody od štátu nie je potrebná.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho pobytu – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši posudkoví lekári?

Osoba, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra alebo súd), rozhodne o znaleckom dokazovaní. Správa právnej pomoci požiada osobu, ktorá vedie konanie, o informácie o výsledkoch znaleckého dokazovania.

Znalecký posudok vychádza zo zdravotných záznamov alebo iných objektívnych údajov.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Ak osoba, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), rozhodla, že požiada o znalecké dokazovanie, vaše cestovné výdavky sa uhradia (zo štátneho rozpočtu) v súlade s postupom a vo výške, ktorá je stanovená v zákonoch a iných právnych predpisoch Lotyšskej republiky.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Správa právnej pomoci rozhodne o vyplatení alebo zamietnutí vyplatenia náhrady škody do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o náhradu škody od štátu a rozhodnutie sa zašle na adresu uvedenú v žiadosti o náhrady škody od štátu.

Ak správa právnej pomoci alebo osoba, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), od vás žiada akékoľvek dodatočné informácie, lehota na prijatie rozhodnutia sa pozastaví, až kým sa nezískajú všetky požadované informácie.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o svojom nároku?

Rozhodnutie o vyplatení alebo zamietnutí vyplatenia náhrady škody od štátu sa vám zašle v lotyšskom jazyku s prekladom do jazyka, ktorý členský štát Európskej únie, v ktorom máte pobyt, uviedol, že ho akceptuje.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutie správy právnej pomoci o vyplatení alebo zamietnutí vyplatenia náhrady škody od štátu môžete napadnúť do jedného mesiaca od nadobudnutia jeho účinnosti podaním žiadosti na tento účel na správe právnej pomoci, ktorá ju postúpi ministerstvu spravodlivosti.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Ak si chcete uplatniť nárok na náhradu škody od štátu, nepotrebujete právnu pomoc. Správa právnej pomoci poskytuje potrebnú pomoc pri postupe uplatnenia nároku na náhradu škody od štátu.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s uplatňovaním nároku na náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Združenie „Skalbes“ poskytuje bezplatnú linku pomoci na čísle 116006 pod názvom „Linka pomoci pre obete trestných činov“ (každý deň od 7.00 do 22.00 hod.), ktorá poskytuje emocionálnu a psychologickú podporu obetiam trestných činov, informácie o procesných právach obetí (napríklad o právach v trestnom konaní, právach na náhradu škody, uplatňovaní nároku na náhradu škody atď.), dostupných službách a existujúcich podporných službách pre obete.

Posledná aktualizácia: 18/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.