Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Litva

Autor obsahu
Litva

Ktorý orgán rozhoduje o nároku na náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno, osoba môže svoju žiadosť odoslať priamo Ministerstvu spravodlivosti Litovskej republiky.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody:

– žiadosť?

– podporné dokumenty?

Žiadosť a ďalšie dokumenty sa musia predložiť v litovčine alebo angličtine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Náklady na preklad žiadosti a/alebo priložených dokumentov do litovčiny alebo angličtiny musí uhradiť žiadateľ alebo odosielajúci orgán.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (doručenej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Obeť trestného činu nemusí byť prítomná, keď sa rozhoduje o jej žiadosti. Takéto náklady nie sú oprávnenými nákladmi na náhradu.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Obeť trestného činu nemusí byť prítomná, keď sa rozhoduje o jej žiadosti.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho pobytu – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši posudkoví lekári?

Dokumenty vydávané príslušnými inštitúciami/jednotlivcami v krajine pobytu obete sa uznajú.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Nie.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Rozhodnutie sa prijme do jedného mesiaca po podaní žiadosti a všetkých potrebných dokumentov Ministerstvu spravodlivosti Litovskej republiky.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o svojom nároku?

Zvyčajne v litovčine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutia prijaté Ministerstvom spravodlivosti Litovskej republiky možno napadnúť v Litovskej komisii pre správne spory (Lietuvos administracinių ginčų komisija) alebo na regionálnom správnom súde vo Vilniuse (Vilniaus apygardos administracinis teismas) do jedného mesiaca odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Áno. Osoba môže požiadať o právnu pomoc službu štátom zaručenej právnej pomoci (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), ktorá rozhodne o poskytnutí právnej pomoci.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s uplatňovaním nároku na náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Nie.

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.