Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel.: (352)2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Internetová adresa: http://www.mj.public.lu/

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno, žiadosť o náhradu škody treba poslať priamo ministrovi spravodlivosti Luxemburska prostredníctvom listu, pokiaľ žiadateľ nemá právo na odškodnenie v inom štáte a pokiaľ žiadateľ potvrdí legálne a obvyklé bydlisko v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Od povinnosti potvrdiť legálne a obvyklé bydlisko v Luxemburskom veľkovojvodstve sa žiadateľ oslobodzuje, ak je obeťou trestného činu podľa článku 382-1 Trestného zákonníka (obchodovanie s ľuďmi).

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány žiadosť o odškodnenie:

Žiadosť o odškodnenie, ako aj podporné dokumenty sa prijímajú v týchto jazykoch:

  • luxemburský jazyk,
  • francúzsky jazyk,
  • nemecký jazyk.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, nechá žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preložiť, kto to uhradí?

Ministerstvo spravodlivosti hradí náklady na preklad.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Prítomnosť obete nie je povinná. Môže sa nechať zastupovať svojím právnym zástupcom. Preto žiadne vycestovanie nie je potrebné.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Áno.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenia preskúmali vaši lekárski odborníci?

Lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine vášho bydliska, sa uznajú ako doklad o skutkoch a spôsobenej ujme.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Neuplatňuje sa. Zahraničné lekárske potvrdenia sa totiž uznávajú ako podporný dokument.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/inštitúcia rozhodne o odškodnení?

Minister spravodlivosti rozhodne do šiestich mesiacov po podaní žiadosti o náhradu škody.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Keďže žiadosť musí byť spísaná vo francúzskom, nemeckom alebo luxemburskom jazyku, príslušné rozhodnutie bude takisto vyhotovené v jednom z týchto troch schválených jazykov.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Ak sa rozhodnutie ministra spravodlivosti napadne, pokiaľ ide o zásadu alebo priznanú sumu, možno podať žalobu na súd proti štátu, ktorý minister spravodlivosti zastupuje. Žaloba sa musí podať na oblastný súd v Luxemburgu alebo Diekirchu podľa voľby žalobcu.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc advokáta) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Osoba, ktorá dokáže, že nemá dostatočné príjmy, má právo na bezplatnú právnu pomoc podľa podmienok stanovených zákonom. Na účely právneho poradenstva a zastupovania pred súdom sa jej ustanoví advokát a súdne trovy hradí štát. Ktokoľvek sa môže obrátiť na inštitúcie poskytujúce informácie a právne poradenstvo. Obeť sa môže obrátiť na kontaktnú a právnu informačnú službu (Service d’Accueil et d’Information juridique), kde jej bezplatne poskytnú akúkoľvek právnu informáciu.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Service central d’assistance sociale (SCAS) – Service d’aide aux victimes (SAV)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628

Posledná aktualizácia: 19/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.