Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Malta

Autor obsahu
Malta
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Likvidátor škôd

The Palace, St George’s Square
Valletta

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Svoju žiadosť nemôžete poslať priamo.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

  • žiadosť? Maltčina alebo angličtina.
  • podporné dokumenty? Maltčina alebo angličtina.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, preloží dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Preklad hradí orgán rozhodujúci o odškodnení.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) nejaké správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Neukladajú sa nijaké poplatky.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Neuplatňuje sa.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Neuplatňuje sa.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Lekárske potvrdenia môže z vlastného uváženia uznať likvidátor škôd, ktorý sa takisto môže rozhodnúť požiadať o spoluprácu miestnych lekárskych expertov.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Áno, náklady sa vám uhradia.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Orgánu vydá rozhodnutie v čase od jedného do dvoch mesiacov.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Rozhodnutie môžete dostať v anglickom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Odvolanie nie je možné.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Áno, môžete.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

http://vso.org.mt/

alebo hlavný advokát pre právnu pomoc: https://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.