Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adresa:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag, Holandsko

Telefón: 070-4142000
E-mail: info@schadefonds.nl

Poštová adresa:
Postbus 71
2501 CB Den Haag, Holandsko

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

– žiadosť?

V ktoromkoľvek jazyku, najlepšie však v holandčine alebo angličtine.

– podporné dokumenty?

V ktoromkoľvek jazyku, najlepšie však v holandčine alebo angličtine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, preloží žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Za spracovanie žiadosti sa nevyžadujú žiadne správne ani iné poplatky.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Vaša účasť na konaní nie je potrebná. Rozhodnutie je vždy písomné a bude vám zaslané poštou.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Neuplatňuje sa.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Fond pre odškodnenie vo všeobecnosti prijíma zdravotné informácie od vašich ošetrujúcich lekárov a v prípade potreby tieto informácie predloží svojim lekárskym poradcom pre hodnotenie a poradenstvo. Títo lekárski poradcovia sami lekárske prehliadky nevykonávajú.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Neuplatňuje sa.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Maximálne 26 týždňov, často sa však rozhodne skôr.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

V jazyku, v ktorom ste podali žiadosť.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Podaním námietky na odvolacom oddelení Fondu pre odškodnenie obetí násilných trestných činov. Postup je uvedený v rozhodnutí o vašej žiadosti.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Nie.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Možno vám môže pomôcť organizácia Slachtofferhulp Nederland (Podpora obetiam v Holandsku). Môžete sa na ňu obrátiť telefonicky na čísle 0900-0101.

Posledná aktualizácia: 26/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.