Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Severné Írsko

Autor obsahu
Severné Írsko

Neuplatňuje sa. Služby pre odškodňovanie v Severnom Írsku sa zaoberajú len žiadosťami, ktoré sa týkajú nárokov vzniknutých v Severnom Írsku.


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

-

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

-

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

  • žiadosť?
  • podporné dokumenty? -

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

-

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

-

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

-

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

-

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

-

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

-

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

-

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

-

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

-

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

-

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

-

Posledná aktualizácia: 15/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.