Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Tieto informácie nie sú v súčasnosti k dispozícii.

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Žiadosť o odškodnenie by mal spravidla postúpiť rozhodovaciemu orgánu asistenčný orgán. Oprávnená osoba však môže odoslať žiadosť poľskému rozhodovaciemu orgánu aj priamo.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

– žiadosť?

– podporné dokumenty?

Rozhodujúci orgán prijíma korešpondenciu v poľskom a anglickom jazyku.

Rozhodujúci orgán prijíma zápisnice z pojednávaní vypracovaných asistenčným orgánom inej krajiny v úradnom jazyku tejto krajiny.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Náklady na preklad dokumentov sú hradené štátnou pokladnicou.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Osoby, ktoré žiadajú o odškodnenie sú úplne oslobodené od súdnych trov.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Vaše cestovné náklady nie je možné nahradiť. Môžete však byť vypočutý na diaľku, t. j. bez toho, aby sa museli dostaviť na rozhodovací orgán. Môžete požiadať rozhodovací orgán, aby požiadal asistenčný orgán vo vašej krajine o pomoc pri organizovaní prenosu vášho vypočutia. Na takéto vypočutie musíte poskytnúť súhlas.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

V prípade potreby rozhodujúci orgán určí odborného tlmočníka. Vzniknuté náklady nebudete znášať.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Rozhodujúci orgán posúdi, či vyšetrenie lekárom vo vašom mieste bydliska je dôveryhodné. Ak zistí, že nové vyšetrenie je potrebné, mali by ste ho podstúpiť. Budete musieť zaplatiť len cestovné náklady.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Vaše cestovné náklady nie je možné nahradiť, ani v prípade, keď v tejto krajine podstúpite lekárskej vyšetrenie.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Neexistuje žiadna lehota pre rozhodovanie o žiadostiach na odškodnenie. Ako dlho to bude trvať, bude závisieť nielen od zložitosti prípadu a od toho, aké dôkazy musí rozhodujúci orgán prijať, ale aj od počtu prípadov, ktoré rozhodujúci orgán práve skúma.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Rozhodnutie o odškodnení bude v poľskom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Ak nie ste spokojný(-á) s rozhodnutím o odškodnení, môžete sa proti nemu odvolať na súde druhého stupňa (sąd Iii nstancji). Nebudete znášať žiadne náklady týkajúce sa odvolania.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Podľa poľského práva sa právna pomoc môže poskytnúť. Poskytuje osobám, ktoré preukážu, že si nemôžu dovoliť právnika. Pamätajte: ak žiadate o odškodnenie, pomoc môžete očakávať od prokurátora, ktorý vykonáva prípravné konanie týkajúce sa trestného činu, za ktorý žiadate odškodnenie.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

V Poľsku je to Fond na podporu obetí a postpenitenciárnu pomoc (Fundusz jedna Pokrzywdzonym oraz jedna Postpenitencjarnej), ktorý zhromažďuje finančné prostriedky pridelené na, okrem iného, pomoc obetiam trestných činov a ich najbližších príbuzných. Fond spravuje ministerstvo spravodlivosti. Podpora je organizovaná takým spôsobom, že správca fondu vyberá vo verejnej súťaži organizácie, ktorých ponuky považuje za najlepšie, a prizná im účelovo viazané subvencie na opatrenia pre obete trestných činov.

Finančné prostriedky sa používajú na financovanie právnej, psychologickej a materiálnej pomoci. Právna pomoc môže pokrývať asistenciu pri požadovaní odškodnenia, a to aj v cezhraničných prípadoch.

Ak chcete využiť pomoc, musíte kontaktovať mimovládnu organizáciu, ktoré už získala subvenciu z ministerstva spravodlivosti na tento účel a musíte preukázať, že ste obeťou trestného činu. Zoznam takýchto organizácií spolu s ich kontaktnými údajmi sa uvádza na webovom sídle ministerstva spravodlivosti (https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/) v sekcii týkajúcej sa činností / podpory pre obete trestných činov a podpory pre obete trestných činov a ich najbližších príbuzných – zoznam subjektov a organizácií (kliknite na: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Posledná aktualizácia: 03/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.