Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

Ktorý orgán rozhoduje o nároku na náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

V Portugalsku je takýmto orgánom Komisia na ochranu obetí trestných činov (CPVC).

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Nie. Obete násilných trestných činov alebo domáceho násilia, ktoré majú obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ, si musia uplatniť nárok na náhradu škody/požiadať o preddavok, ktorý má uhradiť portugalský štát, na príslušnom orgáne členského štátu EÚ, v ktorom majú pobyt.

Tento orgán zašle žiadosť komisii CPVC v Portugalsku, ktorá po doručení prijme kroky potrebné na prešetrenie skutočností a rozhodnutie o nároku.

V akom jazyku/akých jazykoch prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody:

a) žiadosť?

CPVC prijíma žiadosti a dokumenty v portugalčine alebo angličtine.

b) podporné dokumenty?

Ak CPVC požiada príslušný orgán členského štátu obvyklého pobytu žiadateľa, aby uskutočnil vypočutie žiadateľa alebo inej osoby (napr. svedka alebo odborníka), CPVC nemôže odmietnuť písomný záznam z vypočutia, ak je záznam vypracovaný v jednom z jazykov inštitúcií Spoločenstva.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody, preloží žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

CPVC. V súvislosti so službami, ktoré si vyžiada a poskytne CPVC v prípadoch násilných trestných činov alebo domáceho násilia, nemožno požiadať o preplatenie poplatkov alebo nákladov.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Komisii na ochranu obetí trestných činov sa doručia všetky dokumenty potrebné na prešetrenie a rozhodnutie v konaní o náhrade škody, ktorú má uhradiť portugalský štát, v prípade trestného činu spáchaného v Portugalsku voči obeti, ktorá má obvyklý pobyt v inom členskom štáte. Takisto môže požiadať orgán v členskom štáte pobytu obete, aby obeť vypočul. Od žiadateľa sa nevyžaduje, aby cestoval do Portugalska, kde by ho komisia vypočula.

Ak portugalský súd považuje za nevyhnutné vypočuť žiadateľa osobne bez použitia akýchkoľvek iných prostriedkov, cestovné náklady a iné súvisiace náklady uhradí portugalský štát.

Vnútroštátnym orgánom, ktorý prijíma a spracúva žiadosti o právnu pomoc, je úrad sociálneho zabezpečenia.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Áno.

Prijmú sa alebo uznajú lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho pobytu, alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Všetky dokumenty, ktoré zašle príslušný orgán členského štátu obvyklého pobytu žiadateľa, sa prijmú bez osobitných formalít a nevyžaduje sa vyššie overenie ani rovnocenné formality.

Získam náhradu cestovných nákladov, ak v tejto krajine musím podstúpiť lekárske vyšetrenie?

Lekárske dokumenty, ktoré žiadateľ predložil orgánu členského štátu svojho obvyklého pobytu a ktoré sú potrebné na rozhodnutie prípadu, alebo iné dokumenty, ktoré môžu byť vyžiadané, sa zašlú CPVC bez potreby ďalších lekárskych vyšetrení v Portugalsku.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

V lehote 10 dní sa príslušnému orgánu členského štátu obvyklého pobytu žiadateľa aj samotnému žiadateľovi doručí oznámenie o prijatí žiadosti Komisiou na ochranu obetí trestných činov, v ktorom bude uvedený pravdepodobný časový rámec rozhodnutia o nároku.

V akom jazyku dostanem rozhodnutie o svojom nároku?

Rozhodnutie o nároku na náhradu škody možno žiadateľovi a orgánu členského štátu obvyklého pobytu žiadateľa zaslať v portugalčine alebo angličtine. CPVC sa takisto môže rozhodnúť, že použije úradný jazyk členského štátu EÚ, v ktorom má žiadateľ obvyklý pobyt, alebo iný jazyk tohto členského štátu, ak je jedným z jazykom inštitúcií Spoločenstva.

Ak nie som spokojný/spokojná s rozhodnutím orgánu, môžem ho napadnúť?

Áno. Ak sa žiadateľ domnieva, že rozhodnutie CPVC je chybné, v lehote 15 dní môže komisii predložiť sťažnosť. V rámci žiadosti by mal žiadateľ uviesť základ svojho nároku spolu s dôkazmi, ktoré považuje za vhodné. CPVC v lehote 30 dní sťažnosť preskúma a rozhodne o nej. Napadnutý akt môže potvrdiť, zrušiť, anulovať, zmeniť alebo nahradiť.

Ak žiadateľ nie je s rozhodnutím o sťažnosti spokojný, môže ho napadnúť na správnych súdoch.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

CPVC v tejto konkrétnej otázke neponúka nijaké sprostredkovanie.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s uplatňovaním nároku na náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Komisia na ochranu obetí trestných činov (CPVC):

  • osobne – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabon, pondelok až piatok, 9.30 – 12.30 a 14.00 – 16.30,
  • poštou – použite formulár dostupný na webovom sídle komisie,
  • e-mailom: correio.cpcv@sg.mj.pt,
  • online – vyplnením formulára pre obete násilných trestných činov alebo pre obete domáceho násilia (https://cpvc.mj.pt/),
  • telefonicky: +351 213 222 490, hovory sú spoplatnené podľa sadzieb pre pevné linky, od 9.30 do 12.30 a od 14.00 do 16.30,

APAV:

  • Linka pomoci na podporu obetiam: +351 116 006 (v pracovných dňoch od 9.00 do 21.00),
  • online na webovom sídle APAV (dostupné v portugalčine, angličtine, ruštine a čínštine) alebo na stránke http://infovitimas.pt/pt/app/,
  • služba tlmočenia posunkového jazyka cez video/SERV IIN – prostredníctvom videohovoru (+351 12 472) v pracovných dňoch od 10.00 do 18.00.

Komisia pre občianstvo a všeobecnú rovnosť (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, GIG):

  • Informačná služba pre obete domáceho násilia (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (poskytuje informácie o právach obete a zdrojoch dostupných na štátnom území, ako aj psychologickú a sociálnu podporu a právne informácie) – Tel.: +351 800 202 148 (bezplatná, anonymná, dôverná služba dostupná nepretržite).
Posledná aktualizácia: 07/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.