Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Rumunským rozhodujúcim orgánom určeným v súlade s článkom 3 ods. 2 je:

bukurešťský okresný súd (Tribunalul București)
výbor pre poskytovanie finančného odškodnenia obetiam trestných činov (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bukurešť, kód 030823

Tel. +40 214083600, +40 214083700
Fax +4021 3187731

E-mail: tribunalul.bucuresti@just.ro

Webová stránka: http://www.tmb.ro/

Môžem svoju žiadosť poslať priamo rozhodujúcemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez nutnosti obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno.

V akom jazyku (jazykoch) prijímajú orgány zodpovedné za odškodňovanie:

  • žiadosti? v rumunčine
  • doplňujúce dokumenty? v rumunčine

Ak orgán zodpovedný za odškodňovanie preloží žiadosť/doplňujúce dokumenty z inej krajiny EÚ, kto za to platí?

Neuplatňuje sa.

Platia sa v tejto krajine nejaké administratívne alebo iné poplatky za spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ)? Ak áno, ako ich môžem zaplatiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja prítomnosť na konaní a/alebo pri rozhodovaní o mojej žiadosti, môžem za cestovné náklady dostať náhradu? Ako o ňu môžem požiadať? Na koho sa mám obrátiť?

Fyzická prítomnosť nie je nevyhnutná.

Právna pomoc takisto zahŕňa cestovné náklady, ak sa podľa zákona alebo súdu vyžaduje fyzická prítomnosť a keď súd rozhodne, že neexistuje iná možnosť ako príslušné osoby zodpovedajúco vypočuť.

Súd rozhodne, či tieto náklady budú hradené alebo nie, a informuje stranu o ich preplatení.

Bude mi v prípade nutnosti osobnej prítomnosti poskytnutý tlmočník?

Fyzická prítomnosť nie je nevyhnutná.

Právna pomoc takisto zahŕňa cestovné náklady, ak sa podľa zákona alebo súdu vyžaduje fyzická prítomnosť a keď súd rozhodne, že neexistuje iná možnosť ako príslušné osoby zodpovedajúco vypočuť.

Súd rozhodne, či tieto náklady budú hradené alebo nie, a informuje stranu o ich preplatení.

Budú prijaté alebo sa mi uznajú lekárske potvrdenia, ktoré vystavili lekári v mojej krajine pobytu, alebo budú môj zdravotný stav/zranenia musieť vyšetriť vaši vlastní lekárski odborníci?

To preskúma určený rumunský rozhodujúci úrad, konkrétne výbor pre poskytovanie finančného odškodnenia obetiam trestných činov bukurešťského okresného súdu.

Dostanem náhradu za cestovné náklady, ak budem musieť podstúpiť lekárske vyšetrenie v tejto krajine?

Súd rozhodne, či tieto náklady budú hradené alebo nie, a informuje stranu o ich preplatení.

Ako dlho približne trvá, kým dostanem od orgánu/úradu rozhodnutie o žiadosti o odškodnenie?

Jeden až dva roky.

V akom jazyku dostanem rozhodnutie o mojej žiadosti?

V rumunčine.

Ak nie som spokojný s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Pri rozhodovaní o žiadosti o finančné odškodnenie alebo žiadosti o preddavok z finančného odškodnenia, môže výbor pre poskytovanie finančného odškodnenia obetiam trestných činov, ktorý tvorí panel dvoch sudcov, uviesť v rozhodnutí jedno z týchto dvoch riešení:

  1. pripustiť žiadosť, určiť výšku finančného odškodnenia alebo v príslušných prípadoch výšku preddavku z tohto odškodnenia;
  2. zamietnuť žiadosť, ak neboli splnené zákonné požiadavky na poskytnutie finančného odškodnenia alebo v príslušných prípadoch preddavku z tohto odškodnenia.

Rozsudok s rozhodnutím o žiadosti o finančné odškodnenie alebo žiadosti o preddavok z finančného odškodnenia sa doručí obeti.

Rozsudok možno napadnúť na odvolacom súde do 15 dní od oznámenia.

Môžem dostať právnu pomoc (od právnika) podľa predpisov inej krajiny?

Môžete dostať verejnú právnu pomoc v súlade s rumunským právom (článok 14 a nasl. zákona č. 211/2004 týkajúceho sa určitých opatrení umožňujúcich informovanie, podporu a ochranu obetí trestných činov).

bezplatná právna pomoc sa na základe žiadosti poskytuje týmto kategóriám obetí:

  1. osoby, voči ktorým boli spáchané tieto trestné činy: pokus o vraždu, usmrtenie, ujma na zdraví, úmyselný trestný čin, ktorého dôsledkom je ujma na zdraví obete, znásilnenie, sexuálny útok, pohlavný styk s maloletou osobou, sexuálne znemravňovanie maloletých osôb;
  2. Manžel/manželka, deti a osoby závislé od osôb, ktoré zomreli v dôsledku spáchania trestného činu vraždy, usmrtenia a úmyselných trestných činov, ktorých dôsledkom bola smrť osoby.

Bezplatná právna pomoc sa vyššie uvedeným obetiam poskytne vtedy, ak bol trestný čin spáchaný na území Rumunska alebo v prípade, že bol trestný čin spáchaný mimo územia Rumunska, obeťou je Rumun alebo cudzí štátny príslušník, ktorý legálne býva v Rumunsku, a trestné konanie sa vedie v Rumunsku.

Bezplatná právna pomoc sa na základe žiadosti poskytne obetiam iných trestných činov, ak mesačný príjem obete na rodinného príslušníka nepresiahne národnú hrubú minimálnu základnú mzdu za rok, v ktorom obeť predložila žiadosť o bezplatnú právnu pomoc.

Bezplatná právna pomoc sa poskytne len vtedy, ak sa obeť obrátila na orgány činné v trestnom konaní alebo na súd do 60 dní od spáchania trestného činu alebo od dátumu, keď sa obeť dozvedela o spáchaní trestného činu. Ak obeť nebola fyzicky alebo duševne schopná ohlásiť trestný čin orgánom činným v trestnom konaní, 60-dňová lehota sa počíta odo dňa, keď táto neschopnosť pominula.

Obete, ktoré sú mladšie ako 18 rokov a na ktoré sa vzťahuje zákaz, nie sú povinné oznámiť spáchanie trestného činu orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu. Orgány činné v trestnom konaní môže v súvislosti so spáchaním trestného činu informovať zákonný zástupca maloletej osoby alebo osoby, na ktorú sa vzťahuje zákaz.

Žiadosť o bezplatnú právnu pomoc sa predkladá okresnému súdu, v ktorého jurisdikcii má obeť bydlisko, a do 15 dní od jej podania o nej rozhodnú dvaja sudcovia výboru pre poskytovanie finančného odškodnenia obetiam trestných činov. K žiadosti o bezplatnú právnu pomoc sa priložia kópie príslušných dokumentov potvrdzujúcich uvedené údaje v žiadosti, ako aj všetky ďalšie dokumenty, ktoré má obeť a ktoré môžu byť užitočné pri rozhodnutí o žiadosti.

O žiadosti o bezplatnú právnu pomoc sa rozhoduje v komorách, kam je obeť predvolaná.

Ak si obeť nevybrala obhajcu, musí rozhodnutie o pripustení žiadosti o bezplatnú právnu pomoc obsahovať aj vymenovanie obhajcu ex officio podľa zákona č. 51/1995 o organizácii a praxi právnickej profesie, v znení vydania a nasledujúcich zmien a doplnení, a podľa služobného poriadku právnickej profesie.

Rozhodnutie o žiadosti o bezplatnú právnu pomoc sa doručí obeti. Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o bezplatnú právnu pomoc sa na žiadosť obete do 15 dní od oznámenia predloží na preskúmanie okresnému súdu, ku ktorému prislúcha výbor pre poskytovanie finančného odškodnenia obetiam trestných činov. O preskúmaní rozhoduje panel, ktorý tvoria dvaja sudcovia.

Bezplatná právna pomoc sa poskytuje každej obeti počas konania v maximálnej výške rovnajúcej sa dvom národným hrubým minimálnym základným mzdám určeným pre rok, v ktorom obeť podala žiadosť o bezplatnú právnu pomoc. Finančné prostriedky potrebné na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci sa poskytujú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu ministerstva spravodlivosti.

Ustanovenia uvedené vyššie sa tiež uplatňujú na poskytovanie súm potrebných na presadenie rozsudku, ktorým sa potvrdil nárok na občianskoprávne odškodnenie obete trestného činu.

Žiadosť o bezplatnú právnu pomoc a žiadosť o sumu potrebnú na presadenie rozsudku, ktorým sa potvrdil nárok na občianskoprávne odškodnenie obete trestného činu, môže tiež predložiť právny zástupca maloletej osoby alebo osoby, na ktorú sa vzťahuje zákaz. Žiadosť o bezplatnú právnu pomoc a žiadosť o sumu potrebnú na presadenie rozsudku, ktorým sa potvrdil nárok na občianskoprávne odškodnenie obete trestného činu, sú oslobodené od kolkového poplatku.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť pri žiadaní o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Žiadosť o bezplatnú právnu pomoc a žiadosť o sumu potrebnú na presadenie rozsudku potvrdzujúceho nárok na občianskoprávne odškodnenie pre obeť trestného činu môžu takisto predkladať mimovládne organizácie, ktorých činnosť zahŕňa ochranu obetí, pokiaľ tieto žiadosti obeť podpísala, obsahujú všetky údaje a sú k nim priložené potrebné doplňujúce dokumenty.

Posledná aktualizácia: 15/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.