Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Odbor rehabilitácií a odškodňovania

Telefón : +421288891225
Fax : +4212888 91 579

E-mail : victims@justice.sk
Webová lokalita : https://www.justice.gov.sk

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Nie je možné komunikovať priamo s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Pri cezhraničnej žiadosti je potrebné využiť asistenčný orgán domovskej krajiny.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

  • žiadosť?
    V slovenskom jazyku.
  • podporné dokumenty?
    V slovenskom jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nezabezpečuje preklad potrebných dokumentov. Preklad a náklady s tým spojené hradí obeť trestného činu.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Konanie je bez poplatkov.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Pri posudzovaní žiadosti o poskytnutí odškodnenia sa nevyžaduje prítomnosť obete násilného trestného činu. Prípadné vypočutie uskutočňuje dožiadaný asistenčný orgán alebo slovenský orgán prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu. Na základe uvedeného preto nevznikajú cestovné náklady a nie je potrebné uplatňovanie ich náhrady.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Zákon nepočíta s osobnou účasťou žiadateľa na odškodňovacom konaní. Pri posudzovaní žiadosti o poskytnutí odškodnenia sa nevyžaduje prítomnosť obete násilného trestného činu.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Pre potreby určenia ohodnotenia výšky bolestného je potrebný lekársky posudok spĺňajúci nároky kladené právnym poriadok Slovenskej republiky. Nie je ale vylúčené, že na základe lekárskych správ vydaných v krajine bydliska bude hodnotený zdravotný stav lekárom v Slovenskej republike.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Za cestovné náklady nebude poskytnutá náhrada.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republike rozhodne do 6 mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

V slovenskom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Žalobou na súde.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Právna pomoc osobitne na účel podania žiadosti o odškodnenie v slovenskom právnom poriadku neexistuje. Je možné použiť všeobecnú právnu pomoc zabezpečenú štátom zo strany Centra právnej pomoci, príp. požiadať o pomoc niektorý zo subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov. Pri podaní žiadosti o odškodnenie poskytuje základné usmernenie i samotné Ministerstvo spravodlivosti SR.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Na území Slovenskej republiky pôsobia mimovládne organizácie poskytujúce pomoc a podporu obetiam násilných trestných činov, ktoré sú zamerané na určité okruhy obetí. Možnosti jednotlivých organizácií poskytovať pomoc pri podaní žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch závisia najmä od ich personálnych kapacít.

Posledná aktualizácia: 27/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.