Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Ministerstvo spravodlivosti Slovinskej republiky
Župančičeva 3
Ľubľana

Telefón: +386 1 369 54 40
Fax: +386 1 369 54 75

E-mail: gp.mp@gov.si
Webové sídlo: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

– žiadosť? V slovinčine.

– podporné dokumenty? V slovinčine, ako overený preklad.

Ak žiadosť a podporné dokumenty nie sú v slovinčine, ministerstvo spravodlivosti ich vráti žiadateľovi alebo orgánu členského štátu, ktorý odoslal žiadosť, spolu s vysvetlením, že žiadosť a podporné dokumenty musia byť v slovinčine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Ak žiadosť a podporné dokumenty nie sú v slovinčine, ministerstvo spravodlivosti ich vráti žiadateľovi alebo orgánu, ktorý odoslal žiadosť, spolu s vysvetlením, že žiadosť a podporné dokumenty musia byť v slovinčine. Inými slovami, orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, neprekladá žiadosť alebo podporné dokumenty z iných členských štátov EÚ. Náklady za preklad uhradí Slovinská republika.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie. Podľa tohto zákona sa za žiadosti, žaloby a rozhodnutia v konaniach o odškodnení neplatí poplatok

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Nie, náklady sa nenahrádzajú.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Spravidla nemusíte byť osobne prítomný(-á) na konaní.

Výbor pre rozhodovanie o odškodňovaní obetí môže rozhodnúť o konaní ústneho vypočutia alebo počutia strany alebo experta. Podľa pravidiel týkajúcich sa všeobecného správneho konania, strany, ktoré nepoznajú jazyk alebo ho nemôžu použiť z dôvodu postihnutia, majú právo na tlmočníka, aby mohli sledovať priebeh konania. Orgán je povinný o tomto informovať žiadateľov.

Výbor však v súlade s právnymi predpismi môže požiadať príslušný orgán v inom členskom štáte EÚ, v ktorom žiadateľ(-ka) podal(-a) žiadosť o odškodnenie na vykonanie týchto úkonov namiesto neho. V tomto prípade žiadateľ(-ka) nemusí byť osobne prítomný(-á).

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Priložené lekárske potvrdenia budú akceptované alebo uznané, ak sú ako overený preklad predložené v slovinskom jazyku.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Podľa pravidiel týkajúcich sa všeobecného správneho konania, nie, pretože ide o postup na žiadosť žiadateľa.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Zákonná lehota na vydanie rozhodnutia je 3 mesiace od prijatia úplnej žiadosti. Samotné konanie trvá spravidla menej ako pol roka v závislosti od individuálnych okolností.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o mojej žiadosti o odškodnenie?

Rozhodnutie bude v slovinskom jazyku.

Ak sa konanie má viesť prostredníctvom príslušného orgánu iného členského štátu EÚ, rozhodnutie bude zaslané spolu s predpísaným štandardným formulárom stanoveným Európskou komisiou, ktorý musí byť v jazyku príslušného členského štátu, do ktorého je odoslané. Súčasťou formulára je aj zhrnutie rozhodnutia, vysvetlenie alebo inštrukcia o právnom prostriedku nápravy a vysvetlenie ďalších krokov, ktoré sa očakávajú od žiadateľa.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutie môžete napadnúť žalobou v správnom konaní, v ktorom rozhoduje správny súd Slovinskej republiky.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

V správnych konaniach zahŕňajúcich prípravu žiadosti o odškodnenie bezplatná právna pomoc nie je možná.

Podľa pravidiel o všeobecnom správnom konaní úradná osoba však musí rešpektovať zásadu ochrany práv žiadateľa, čo znamená, že úradná osoba musí žiadateľovi umožniť uplatniť jeho práva, upozorniť ho v tomto smere, vyzvať ho doplniť žiadosť a poskytnúť vysvetlenia a zabezpečiť zároveň, aby nevedomosť alebo neznalosť žiadateľa nepoškodila jeho práva.

Žiadateľ sa môže rozhodnúť podať žalobu proti rozhodnutiu výboru. V administratívnom spore, ktorý je tiež súdnym konaním, cudzinci (ktorí nie sú osobami s oprávneným pobytom v Slovinskej republike) majú nárok na bezplatnú právnu pomoc pod podmienkou reciprocity alebo podľa podmienok a v prípadoch určených v záväzných medzinárodných zmluvách Slovinskej republiky.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

O tomto nemáme žiadne informácie.

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.