Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Ktorý orgán rozhoduje o nároku na náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov sú asistenčným orgánom úrady na podporu obetí trestných činov (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Po kliknutí na tento odkaz môžete zistiť, v ktorých mestách sa nachádzajú úrady na podporu obetí trestných činov.

V prípade teroristických trestných činov je asistenčným orgánom ministerstvo vnútra.

Ak chcete získať informácie o asistenčnom orgáne, navštívte webové sídlo ministerstva vnútra.

V niektorých prípadoch sa asistenčné orgány iných členských štátov môžu obrátiť priamo na rozhodovací orgán, hoci odporúčame, aby sa žiadosti smerovali cez asistenčné orgány.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody: – žiadosť? – podporné dokumenty?

Žiadosti o náhradu škody a dokumenty musia byť v španielčine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody, preloží žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Táto informácia nie je k dispozícii.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov sa po dokončení všetkých vyšetrovaní a pred vypracovaním návrhu rozhodnutia o priznaní alebo odmietnutí požadovanej pomoci uskutoční vypočutie žiadateľa v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi, aby mal možnosť predložiť relevantné argumenty.

Ak bol trestný čin spáchaný v Španielsku a žiadateľ o pomoc má obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ, keď bola žiadosť o pomoc predložená prostredníctvom asistenčného orgánu členského štátu, v ktorom má žiadateľ obvyklý pobyt, Generálne riaditeľstvo pre osobné náklady a verejné dôchodky ministerstva financií a verejnej správy (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) ako rozhodovací orgán môže spolupracovať s príslušným asistenčným orgánom s cieľom vykonať postup vypočutia žiadateľa alebo inej osoby, ak to považuje za potrebné.

Generálne riaditeľstvo pre osobné náklady a verejné dôchodky ministerstva financií a verejnej správy na účely vykonania tohto vypočutia môže požiadať asistenčný orgán členského štátu, v ktorom má žiadateľ o pomoc obvyklý pobyt, aby poskytol všestrannú súčinnosť potrebnú na to, aby orgán vyšetrujúci priznanie alebo zamietnutie pomoci mohol vykonať vypočutie priamo, telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie, ak s tým žiadateľ súhlasí. Asistenčný orgán, ktorý vykonal vypočutie, musí navyše poslať Generálnemu riaditeľstvu pre osobné náklady a verejné dôchodky ministerstva financií a verejnej správy správu o vykonanom vypočutí.

V prípade teroristických trestných činov sa uplatňujú rovnaké pravidlá ako v prípade násilných a sexuálnych trestných činov v prípadoch, keď bol trestný čin spáchaný v Španielsku a žiadateľ o pomoc má obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ, ak bola žiadosť o pomoc predložená prostredníctvom asistenčného orgánu členského štátu, v ktorom má žiadateľ obvyklý pobyt; uvedené úkony týkajúce sa vypočutia vykoná ako rozhodovací orgán ministerstvo vnútra prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre podporu obetí terorizmu.

Ako je uvedené vyššie, vypočutie možno vykonať telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie, ak s tým žiadateľ súhlasí, a tak nevzniknú cestovné výdavky.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Pre obete všetkých trestných činov vo všeobecnosti platí, že každá obeť, ktorá nerozpráva alebo nerozumie po španielsky alebo neovláda úradný jazyk používaný v rámci konania, má právo na bezplatnú pomoc tlmočníka, ktorý rozpráva jazykom, ktorému obeť rozumie, keď vo fáze vyšetrovania vypovedá pred sudcom, prokurátorom alebo políciou, alebo keď je zapojená do súdneho konania ako svedok, prípadne pri všetkých ostatných ústnych pojednávaniach. Toto právo sa uplatňuje aj na osoby so sluchovým a rečovým postihnutím.

Pomoc tlmočníka možno realizovať prostredníctvom videokonferencie alebo prostredníctvom iných telekomunikačných prostriedkov, pokiaľ sudca alebo súd z vlastného podnetu alebo na žiadosť jednej zo strán nerozhodne, že tlmočník musí byť fyzicky prítomný, aby sa ochránili práva obete.

V prípade policajnej činnosti možno vyšetrujúcemu sudcovi predložiť odvolanie proti každému rozhodnutiu o tom, že sa obeti neposkytne tlmočenie. Toto odvolanie sa považuje za podané, keď osoba dotknutá rozhodnutím v čase zamietnutia vyjadrí svoju nespokojnosť.

Odvolanie možno podať aj proti súdnemu rozhodnutiu o tom, že sa obeti neposkytne tlmočenie.

Okrem toho úrady na podporu obetí trestných činov, ktoré sú asistenčným orgánom v prípade cezhraničných trestných činov, poskytnú obetiam informácie o dostupných tlmočníckych službách.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho pobytu – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši posudkoví lekári?

Všetky dokumenty priložené k žiadosti musia byť preložené do španielčiny, pretože španielčina je jediný jazyk akceptovaný orgánom zodpovedajúcim za náhradu škody.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine musím podstúpiť lekárske vyšetrenie?

Nie.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov je lehota na uplatnenie nároku na poskytnutie pomoci vo všeobecnosti jeden rok od dátumu spáchania trestného činu.

Lehoty na vydanie rozhodnutia o priznaní alebo zamietnutí pomoci, predbežne alebo s konečnou platnosťou, sú takéto:

  • v prípade zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie, v prípade zhoršenia týchto zranení alebo v prípade smrti: 6 mesiacov,
  • v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti: 4 mesiace,
  • v prípade nákladov na liečbu potrebnú po sexuálnych trestných činoch a v prípade nákladov na pohreb: 2 mesiace.

Žiadosti možno považovať za odmietnuté, ak nebolo výslovne vydané žiadne rozhodnutie v čase, keď uplynula lehota na vydanie rozhodnutia.

V prípade teroristických trestných činov treba žiadosti vo všeobecnosti predložiť v lehote jedného roka od dátumu, keď bola spôsobená škoda alebo keď bola stanovená diagnóza preukazujúca kauzálny vzťah medzi následkom a teroristickým činom. V prípade študijnej pomoci je lehota tri mesiace od zápisu na štúdium.

Lehota na prijatie a oznámenie príslušného rozhodnutia je 12 mesiacov s výnimkou študijnej pomoci (v tomto prípade je lehota 6 mesiacov), pričom žiadosť sa považuje za schválenú, ak lehota uplynula a nebolo vydané žiadne výslovné rozhodnutie.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o svojom nároku?

V španielčine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov žiadatelia môžu napadnúť rozhodnutia ministerstva financií a verejnej správy vo veci právne stanovenej pomoci v lehote jedného mesiaca od oznámenia. Ak rozhodnutie v tejto lehote nenapadli, jedinou možnosťou je podať na uvedené ministerstvo žiadosť o mimoriadne preskúmanie.

Rozhodnutie možno napadnúť na ministerstve financií a verejnej správy alebo prostredníctvom Národnej komisie pre pomoc a asistenciu obetiam násilných trestných činov (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Národná komisia je príslušný subjekt, ktorý rozhoduje o námietkach proti rozhodnutiam ministerstva financií a verejnej správy vo veci pomoci poskytnutej na základe uplatniteľných právnych predpisov.

Ak po podaní námietky uplynú tri mesiace a národná komisia neprijme žiadne rozhodnutie, námietku možno považovať za zamietnutú a možno proti tomu podať odvolanie požadujúce súdne preskúmanie.

V prípade teroristických trestných činov rozhodnutia vydané ministerstvom vnútra vo veci správnych postupov pri žiadostiach o jednotlivé druhy pomoci možno napadnúť interne, alebo ich možno napadnúť priamo v rámci systému správneho súdnictva.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov môžu obete požiadať o právnu pomoc v súlade s požiadavkami a postupom stanoveným v uplatniteľných právnych predpisoch v Španielsku.

Podľa španielskych právnych predpisov majú predovšetkým obete rodovo motivovaného násilia právo na bezplatné právne poradenstvo bezprostredne pred podaním sťažnosti a na bezplatnú obhajobu a zastupovanie právnikom a súdnym zástupcom vo všetkých administratívnych procesoch a konaniach, ktoré sú priamym alebo nepriamym následkom utrpeného násilia.

V týchto situáciách by sa mal o obhajobu obete postarať jeden právnický tím za predpokladu, že sa tým riadne zaručí právo obete na obhajobu. Toto právo sa v prípade smrti obete uplatňuje aj na oprávnené osoby, ktoré majú nárok na nejakú pomoc, ak sa nepodieľali na týchto činoch.

V prípade teroristických trestných činov obete terorizmu uznané v španielskych právnych predpisoch majú právo na právnu pomoc vo všetkých súdnych konaniach a administratívnych postupoch vyplývajúcich z teroristického činu, ktorý spôsobil, že majú štatút obete, bez ohľadu na ich finančné zdroje v súlade s podmienkami právnych predpisov v oblasti právnej pomoci, ktoré sú platné v Španielsku.

V každom prípade sa zaručuje poskytnutie okamžitej právnej pomoci všetkým obetiam, ktoré o ňu požiadajú. Obeť stráca právo na právnu pomoc, ak sa jej následne neprizná štatút obete alebo ak je vydané zbavenie obvinenia, proti ktorému sa nemožno odvolať, alebo ak je vec zamietnutá, pričom obeť nemá povinnosť uhradiť náklady za výhody, ktoré dovtedy bezplatne užívala.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s uplatňovaním nároku na náhradu škody v cezhraničnom prípade?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ak žiadatelia potrebujú pomôcť s predložením a odoslaním žiadostí o pomoc, môžu navštíviť príslušné úrady na podporu obetí trestných činov; tieto úrady im poskytnú informácie o finančnej pomoci, ktorá sa na nich môže vzťahovať, a o jednotlivých postupoch, ako o ňu požiadať.

Tieto úrady sa nachádzajú vo všetkých autonómnych oblastiach, takmer vo všetkých hlavných mestách provincií aj v iných mestách.

Po kliknutí na tento odkaz môžete zistiť, v ktorých mestách sa nachádzajú úrady na podporu obetí trestných činov.

Úrad na informovanie a podporu obetí terorizmu, ktorý patrí pod najvyšší súd (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), poskytuje všeobecné informácie o finančnej pomoci, ktorá sa môže vzťahovať na obete terorizmu. Adresa sídla tohto úradu:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktné telefónne číslo: +34 91 400 74 02.

Posledná aktualizácia: 17/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.