Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Tel.: (+46)90708200
Fax : (+46)90178353

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Webové sídlo: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Poštová adresa:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Švédsko

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno. Ak bol trestný čin spáchaný vo Švédsku, žiadosť sa môže zaslať priamo švédskemu Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov.

V akom jazyku prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody:

– žiadosti?

– podporné dokumenty?

Žiadosť a podporné dokumenty prijímajú orgány vo švédskom a v anglickom jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Náklady na preklad znáša švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Žiadateľ sa nemusí zúčastniť na konaní. Spracovanie sa uskutočni v písomnom postupe.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Ak je to potrebné v priebehu procesu, sú k dispozícií možnosti tlmočenia.

Budú prijaté alebo sa mi uznajú lekárske potvrdenia, ktoré vystavili lekári v mojej krajine pobytu, alebo budú môj zdravotný stav/zranenia musieť vyšetriť vaši vlastní lekárski odborníci?

Osvedčenie o zdravotnom stave a správy o zdravotnom stave z iných krajín sa môžu uznať. Ak sa vyžaduje dodatočné posúdenie, švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov zvyčajne využije služby lekárskych odborníkov, aby vypracovali stanovisko na základe dostupných lekárskych dôkazov.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Zvyčajne nie je potrebné lekárske vyšetrenie vo Švédsku, ak máte trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ. Existuje však možnosť uhradenia nákladov, ak je potrebné ďalšie vyšetrovanie tohto druhu.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Čas spracovania sa líši v závislosti od povahy veci a pracovného zaťaženia orgánu. Priemerný čas spracovania je zvyčajne približne tri mesiace, ale môže to trvať aj dlhšie alebo kratšie. Veci sa spracúvajú v poradí, v akom boli prijaté, a zvyčajne sa im neprideľuje priorita.

V akom jazyku dostanem rozhodnutie o náhrade škody?

Rozhodnutie dostanete vo švédčine. Ak nehovoríte po švédsky, dostanete aj zhrnutie rozhodnutia v angličtine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutia švédskeho Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov nie je možné napadnúť, ale orgán môže zmeniť svoje rozhodnutie na základe žiadosti alebo z vlastnej iniciatívy, ak vyjdú najavo nové okolnosti alebo ak pre to existujú iné dôvody.

Aby orgán vec opätovne posúdil, žiadateľ, ktorý nie je spokojný s rozhodnutím, mu musí zaslať písomnú žiadosť. V žiadosti sa musí uviesť požadovaná zmena s jej odôvodnením. Akýkoľvek doplňujúci materiál by sa mal predložiť spolu so žiadosťou.

Žiadateľ je vždy oprávnený požiadať súd pre náhradu škody za ujmy spôsobené trestnými činmi (Nämnden för brottsskadeersättning) o preskúmanie rozhodnutia.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Náhrada nákladov na právne zastúpenie sa poskytne len vtedy, ak na to existujú osobitné dôvody. Pomoc právnika v súvislosti s náhradou škody za poškodenie cudzej veci zvyčajne nie je potrebná. Je pomerne jednoduché podať žiadosť. Orgán má takisto povinnosť poskytnúť informácie a poradenstvo tým, ktorí si uplatňujú nárok na náhradu škody, ako aj zodpovednosť za získanie dôkazov potrebných na rozhodnutie vo veci.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Ak chcete podať žiadosť alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa náhrady škody v cezhraničných veciach, najlepšie je poradiť sa o pomoci a informáciách so švédskym Orgánom pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov. Informácie nájdete na https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Môžete takisto zavolať orgánu na číslo +46 9070 8200.

Posledná aktualizácia: 22/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.