Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Danska

Vsebino zagotavlja
Danska

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Ne zahteva se, da je treba vlogo poslati prek pomožnega organa. Vloga se lahko pošlje neposredno organu za odločanje v tej državi (danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj), ki jo nato pošlje policiji v okrožju, v katerem je bila kazenska zadeva obravnavana. Vloga se lahko pošlje tudi neposredno policiji.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo: zahtevo? dokazila?

Vsi poslani dokumenti se sprejmejo v danščini in angleščini. Vendar pa je zaželeno, da se vsi dokumenti, ki se predložijo danskemu Odboru za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj, kolikor je to mogoče, prevedejo v danščino.

Danska je z nordijskimi državami, tj. Finsko, Islandijo, Norveško in Švedsko, sklenila konvencijo o jezikih, v skladu s katero imajo državljani teh držav pravico do uporabe svojega jezika v drugi nordijski državi. Jeziki, ki jih zajema konvencija, so danščina, finščina, islandščina, norveščina in švedščina.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

V odškodninskih zadevah prevajanje dokumentov plača danska policija.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Zadeva se obravnava v pisnem postopku. Zato vam kot vložniku ni treba biti navzoč, ko danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj obravnava zadevo ali ko sprejme odločitev.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Ker se zadeva obravnava v pisnem postopku, vprašanja o osebni navzočnosti in pomoči tolmača niso relevantna.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Ne zahteva se, da zdravniške ocene in preglede opravijo zdravniki v tej državi. Danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj praviloma sprejme vsa zdravniška spričevala.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Zdravniški pregledi v tej državi običajno niso potrebni, če živite v drugi državi EU, saj se lahko pregled opravi v vaši državi prebivališča.

Potni stroški, povezani z zdravljenjem, se lahko povrnejo kot stroški, povezani z okrevanjem.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Čas, ki ga danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj potrebuje za obravnavanje zadev, se lahko od primera do primera precej razlikuje. To je med drugim posledica potrebe po pridobitvi dodatnih informacij o zadevi od policije, zdravnikov ali drugih organov, odvisno od posebnih okoliščin. Poleg tega je v primerih trajnih poškodb ali izgube sposobnosti ustvarjanja zaslužka morda treba zadevo predložiti organu za zavarovanje na trgu dela (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), kar lahko podaljša čas obravnavanja zadeve.

Več kot 50 % novih zadev, ki jih prejme danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj, je obravnavanih v 50 dneh po posebno hitrem postopku, ki se uporablja v nezapletenih zadevah. Te vključujejo zadeve, v katerih je izrečena pravnomočna sodba v zvezi z vprašanjem krivde in zneskom odškodnine.

Če zadeve ni mogoče rešiti po tem posebno hitrem postopku, danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj za obravnavo zadeve trenutno običajno potrebuje 18 mesecev od prejetja nove vloge za odškodnino.

Obravnavanje vaše zadeve lahko pospešite tako, da Odboru predložite dokaze o svojih zahtevkih. Dokumentacija lahko vključuje na primer račune za nakup zdravil, zdravniška spričevala za obdobje bolezni ali izjavo vašega delodajalca o izgubljenem dohodku zaradi poškodbe.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj vse odločbe sestavi v danščini. Nato imate možnost, da odločbo prevede pomožni organ v vaši matični državi.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo danskega Odbora za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj ne morete vložiti pritožbe pri drugih organih. Če želite odločbo spremeniti, se morate najprej obrniti na danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj in pojasniti, zakaj se ne strinjate z odločbo. Odbor bo nato ocenil, ali obstaja podlaga za ponovno obravnavo zadeve. Običajno merilo je, da vložnik predloži nove in relevantne informacije, ki so pomembne za izid zadeve.

Če danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj potrdi svojo odločbo, lahko začnete postopek sodnega pregleda odločbe Odbora.

Pritožite se lahko tudi pri parlamentarnem varuhu človekovih pravic.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Obravnavanje zadev je organizirano tako, da na splošno ne potrebujete pravne pomoči, vendar v skladu s predpisi te države ta možnost obstaja. V posebnih primerih lahko danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj odloči, da mora vložnik v celoti ali delno kriti stroške, ki jih ima v zvezi s postopkom pred Odborom.

Ne zahteva se, da bi odvetnik ali organizacija za pravno pomoč v tej državi morala zagotoviti pravno pomoč ali dostop do odvetnika.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Zadnja posodobitev: 04/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.