Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

O zahtevah za uveljavljanje odškodnine, ki jih vložijo žrtve kaznivih dejanj ali njihovi upravičenci, odloča komisija za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI) pri vsakem okrožnem sodišču.

O zahtevah v zvezi s terorizmom FR. odloča garancijski sklad za žrtve terorističnih dejanj in drugih kaznivih dejanj (Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions – FGTI), v primeru izpodbijanja pa je na voljo sodni nadzor.

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da, lahko se obrnete neposredno na organ, ki bo odločal o vaši zahtevi.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo zahtevo in dokazila:

– zahtevo?

– dokazila?

Zahteva in dokazila se sprejmejo v francoščini in angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Žrtve v čezmejnih primerih se naprošajo, da, kolikor je mogoče, pošljejo prevod bistvenih dokazil o nastalih stroških v francoski jezik.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne, plačilo ni potrebno.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Navzočnost ni obvezna. Vendar lahko pod nekaterimi pogoji uveljavljate potne stroške, dnevnice, vključno s stroški za prehrano in nastanitev, ter nadomestilo za navzočnost pred sodiščem (indemnité de comparution).

Za uveljavljanje kritja teh stroškov se obrnite na sodišče, ki vas je vabilo.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Da, če ste navzoči, vam je tolmač na voljo brezplačno.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Zdravniška spričevala iz vaše države prebivališča bodo sprejeta. Po potrebi dokazila pregleda zdravniški izvedenec.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Zdravniški pregled se organizira po možnosti po medsebojnem dogovoru z žrtvijo med njenim bivanjem v Franciji. V drugih primerih lahko potne stroške, ki žrtvi nastanejo v zvezi z zdravniškim pregledom, ob predložitvi ustreznih dokazil krije FGTI.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Sodno tajništvo komisije CIVI zahtevo nemudoma posreduje garancijskemu skladu.

Garancijski sklad mora žrtvi predstaviti ponudbo v dveh mesecih od datuma prejetja popolne dokumentacije, ki mu jo je posredovalo sodno tajništvo komisije CIVI.

Če žrtev sprejme ponudbo, se predsedniku komisije CIVI v potrditev pošlje listina o soglasju. V primeru potrditve se lahko ta listina izvrši. Odločitev se uradno sporoči žrtvi in garancijskemu skladu, ki izvede izplačilo.

V primeru obrazložene zavrnitve garancijskega sklada, zavrnitve ponudbe s strani žrtve ali nepredložitve odgovora žrtve na ponudbo garancijskega sklada po izteku dveh mesecev postopek postane sodni postopek: zahtevo nato preuči sodišče, ki preveri izjave in predložena dokazila.

Državni tožilec in garancijski sklad predložita svoja stališča najpozneje 15 dni pred obravnavo. Prosilec in garancijski sklad morata biti na obravnavo povabljena vsaj dva meseca prej.

Po razpravi na obravnavi, zaprti za javnost, se odločitev komisije CIVI o dodelitvi ali zavrnitvi odškodnine uradno sporoči prosilcu in garancijskemu skladu, ki dodeljeno odškodnino izplača v mesecu, ki sledi temu uradnemu obvestilu.

V zvezi s terorizmom (FR.) garancijski sklad izplača predujem v mesecu, ki sledi prejetju popolne dokumentacije, če je to upravičeno. Garancijski sklad ponudbo odškodnine žrtvi (ko je njeno stanje stabilizirano) ali svojcem pokojne žrtve predstavi v treh mesecih.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločbo boste prejeli v francoščini. Lahko zahtevate brezplačen prevod odločbe.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Če niste zadovoljni z odločbo komisije CIVI, lahko zahtevate novo preučitev s strani pritožbenega sodišča (Cour d’appel), pod okriljem katerega deluje komisija CIVI.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Pravno pomoč lahko prejmete v skladu s pravili, ki se uporabljajo v Franciji.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Pri pripravi vaše zahteve za uveljavljanje odškodnine vam lahko brezplačno pomagajo združenja za pomoč žrtvam, ki delujejo v okviru uradov za pomoč žrtvam ali v svojih prostorih.

Zadnja posodobitev: 05/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.