Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Organi za odločanje so socialnovarstveni organi v vsaki zvezni deželi. Pristojnost je odvisna od tega, v kateri zvezni deželi je bilo kaznivo dejanje storjeno. Tujim vložnikom ni treba iskati pristojnega organa, temveč se lahko obrnejo na osrednjo kontaktno točko (Zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve), ki bo zahtevo za odškodnino posredovala ustreznemu organu.

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

To je mogoče, vendar je treba obvestiti tudi pristojne pomožne organe.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

– zahtevo?

V vseh evropskih jezikih.

– dokazila?

V vseh evropskih jezikih.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Prevodi so za vložnika zahteve brezplačni. Te stroške običajno krijejo organi za odločanje.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

V Nemčiji se upravne ali druge pristojbine za vložitev zahtev za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj ne zaračunavajo.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Kadar so potni stroški potrebni, jih plača pristojni organ za odločanje.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Nimate pravice do tolmača. Vendar pa so v praksi tolmači pogosto navzoči, kadar so potrebni.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Takšna spričevala so običajno sprejeta.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Potne stroške, kadar je to potrebno, plača pristojni organ za odločanje.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Na vprašanje o trajanju odškodninskega postopka ni mogoče podati splošnega odgovora, saj je trajanje zelo odvisno od okoliščin posameznega primera.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločba se običajno prevede v ustrezni nacionalni jezik.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo v odškodninskem postopku se lahko vloži ugovor. Če se ugovoru ne ugodi, se lahko vloži tožba pri socialnem sodišču.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Vsak vložnik lahko kadar koli dobi pravno pomoč, vendar povračilo stroškov ni mogoče.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

V Nemčiji je veliko lokalnih, regionalnih in nacionalnih organizacij za pomoč žrtvam, ki lahko zagotovijo podporo. Dober pregled teh organizacij je na voljo na spletnem mestu http://www.odabs.org (tudi v angleščini in španščini).

Zadnja posodobitev: 17/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.