Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Odbor za podporo žrtvam mafijskih kaznivih dejanj in nasilnih naklepnih kaznivih dejanj (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), ki spada pod ministrstvo za notranje zadeve (Via Cavour n. 6; uradni elektronski naslov (PEC): protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Odbor sestavljajo predsedujoči komisar (Commissario), en predstavnik ministrstva za notranje zadeve, dva predstavnika ministrstva za pravosodje, en predstavnik ministrstva za gospodarski razvoj, en predstavnik ministrstva za gospodarske zadeve in finance, en predstavnik ministrstva za zaposlovanje, zdravje in socialno politiko ter en predstavnik javne družbe za zavarovalne storitve CONSAP, ki nima glasovalne pravice in je odgovoren za finančno upravljanje zadevnega sklada.

Vlogo za dostop do sklada je treba vložiti v preiskavo pri prefekturi/območnem vladnem uradu (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) za enega od naslednjih krajev: kraj, v katerem ima sedež sodišče, ki je izdalo obsodilno sodbo zaradi enega od kaznivih dejanj iz člena 11 zakona št. 122/2016; ali prebivališče zainteresirane strani oziroma drugih upravičencev, če je žrtev kaznivega dejanja umrla; ali prebivališče posebnega zastopnika (procuratore speciale), ki zastopa žrtev ali druge upravičence, če so italijanski državljani oziroma državljani EU, ki ne prebivajo v Italiji.

Dejansko odločitev o vlogi sprejme odbor.

Pogoji za dostop do sklada in obrazec vloge so na voljo na spletišču ministrstva za notranje zadeve:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da, vendar je lahko koristno, če se najprej obrnete na pomožni organ, da se vloga in morebitne druge listine prevedejo.

V katerem jeziku odškodninski organ sprejema:

  • zahteve?
  • dokazila?

V italijanščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Vložnik ne nosi nobenih stroškov.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Ni vam treba biti navzoči, saj obravnava ni kontradiktorna; če želite predložiti nadaljnja mnenja ali dokumentacijo, jih lahko pošljete na uraden elektronski naslov ali prek pomožnega organa.

Uredba št. 222/2008, člen 6: „Zaslišanje vložnika, ki ga zahteva italijanski organ za odločanje

1. Če se italijanski organ za odločanje odloči zaslišati vložnika ali katero koli drugo osebo na podlagi člena 2(3) zakonodajne uredbe, pošlje zahtevo pomožnemu organu v drugi državi članici v skladu s postopkom iz člena 3(2) te uredbe. Zahteva mora vsebovati informacije o postopkovnih formalnostih, določenih v italijanski zakonodaji, in prošnjo pomožnemu organu v drugi državi članici, ki je prejel vlogo, naj osebo, ki bo zaslišana, obvesti o navedenih formalnostih.

2. Če italijanski organ za odločanje prosi pomožni organ v drugi državi članici, naj zasliši vložnika ali katero koli drugo osebo v skladu z zakoni navedene države članice na podlagi zadnjega dela člena 2(3) zakonodajne uredbe, prošnjo pošlje v skladu s postopkom iz člena 3(2) te uredbe.“

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Glej odgovor na prejšnje vprašanje.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Priznajo se, če so predložena v italijanščini ali angleščini. Domačim zdravnikom ni treba opraviti posebnih ocen.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Nobenih zdravniških pregledov ni treba opraviti; namesto tega morate predložiti ustrezno zdravniško dokumentacijo in račune za nastale stroške zdravljenja.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Trenutno velja pravilo 60 dni od prejema vloge. Upoštevati pa je treba, da se postopek začasno ustavi, če organ za odločanje zahteva katere koli druge listine ali informacije (člen 10-bis zakona št. 241/90).

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V italijanščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Z vložitvijo tožbe pri običajnem sodišču (tribunale) v 60 dneh od sporočila o odločitvi.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Ne.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Urad, ki zagotavlja te informacije, nima podatkov o takih organizacijah.

Zadnja posodobitev: 16/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.