Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Te informacije trenutno niso na voljo.

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Pomožni organ bi praviloma moral zahtevo za odškodnino poslati organu za odločanje. Vendar pa lahko upravičenec tudi sam pošlje zahtevo neposredno poljskemu organu za odločanje.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

- zahtevo?

- dokazila?

Organ za odločanje sprejema pisanja v poljščini in angleščini.

Organ za odločanje sprejema zapisnike zaslišanj, ki jih izvede pomožni organ druge države, v uradnem jeziku navedene države.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Stroške prevoda listin prevzame državna zakladnica.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Osebe, ki zahtevajo odškodnino, so v celoti oproščene plačila sodnih stroškov.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Povračilo potnih stroškov ni mogoče. Mogoče pa vas je zaslišati na daljavo, tako da vam ni treba do organa za odločanje. Od organa za odločanje lahko zahtevate, naj pomožni organ v vaši državi prosi za pomoč pri organizaciji prenosa vašega zaslišanja. S takim zaslišanjem morate soglašati.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Po potrebi organ za odločanje imenuje strokovnega tolmača. Stroškov za to vam ne bo treba nositi.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Organ za odločanje presodi, ali so pregledi, ki so jih opravili zdravniki v kraju vašega prebivališča, verodostojni. Če meni, da je potreben nov pregled, ga morate opraviti. Pri tem morate nositi le potne stroške.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Povračilo potnih stroškov ni mogoče, tudi če ste morali pripotovati v to državo, da ste opravili zdravniški pregled.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Za odločanje o zahtevkih za odškodnino rok ni določen. Trajanje odločanja je odvisno od zapletenosti zadeve, dokazov, ki jih mora izvesti organ za odločanje, in števila zadev, ki jih organ za odločanje takrat obravnava.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločba o odškodnini se izda v poljščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Če z odločbo o odškodnini niste zadovoljni, se lahko zoper njo pritožite na sodišče druge stopnje (sąd II instancji). Pri tem ne nosite nobenih stroškov v zvezi s pritožbo.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Na podlagi poljske zakonodaje se pravna pomoč lahko zagotovi. Zagotovi se osebam, ki dokažejo, da si odvetnika ne morejo privoščiti. Opomniti je treba, da vam bo pri uveljavljanju odškodnine lahko pomagal državni tožilec, ki vodi postopek v zvezi s kaznivim dejanjem, zaradi katerega zahtevate odškodnino.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Na Poljskem obstaja sklad za podporo žrtvam in pomoč po odpustu iz kazenskega zavoda (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), ki zbira sredstva, med drugim namenjena pomoči žrtvam kaznivih dejanj in njihovim najbližjim sorodnikom. Upravlja ga minister za pravosodje. Podpora je organizirana tako, da upravitelj sklada v odprtem razpisnem postopku izbere organizacije, ki so po njegovem mnenju oddale najboljše ponudbe, in jim dodeli namenske subvencije za ukrepe za žrtve kaznivih dejanj.

Sredstva se uporabijo za financiranje pravne, psihološke in materialne pomoči. Pravna pomoč lahko vključuje pomoč pri uveljavljanju odškodnine, tudi v čezmejnih primerih.

Če želite izkoristiti pomoč, se obrnite na nevladno organizacijo, ki je v ta namen prejela subvencijo ministra za pravosodje, pri čemer boste morali dokazati, da ste žrtev kaznivega dejanja. Seznam takih organizacij in njihovi kontaktni podatki so na voljo na spletišču ministrstva za pravosodje (https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/), v oddelku obravnava dejavnosti / podpora žrtvam kaznivih dejanj/podpora žrtvam kaznivih dejanj in njihovim najbližjim sorodnikom - seznam subjektov in organizacij (kliknite na: działalność/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym - lista podmiotów i organizacji).

Zadnja posodobitev: 03/04/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.