Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Na Portugalskem je ta organ komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC).

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Ne. Žrtve nasilnih kaznivih dejanj ali nasilja v družini z običajnim prebivališčem v drugi državi članici EU morajo zahtevo za odškodnino ali predujem odškodnine, ki jo izplača portugalska država, predložiti pristojnemu organu države članice EU, v kateri prebivajo.

Ta organ bo zahtevo posredoval komisiji za zaščito žrtev kaznivih dejanj na Portugalskem, ta pa jo bo sprejela skupaj s potrebnimi ukrepi za proučitev dejstev in odločila o njej.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

a) zahtevo?

Komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj sprejema zahteve in dokumente v portugalščini ali angleščini.

b) dokazila?

Če komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj pristojni organ države članice običajnega prebivališča vložnika zaprosi, da pripravi obravnavo vložnika ali druge osebe (npr. priče ali izvedenca), komisija ne sme zavrniti pisnega zapisa obravnave, če je ta v enem od jezikov institucij Skupnosti.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj. Pri storitvah, ki jih komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj zahteva in zagotavlja v primeru nasilnih kaznivih dejanj ali nasilja v družini, ni mogoče zaprositi za povrnitev stroškov.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj prejme vse dokumente, ki jih potrebuje za proučitev in odločitev o postopku za odškodnino, ki jo portugalska država izplača za kaznivo dejanje, ki je bilo na Portugalskem storjeno zoper žrtev z običajnim prebivališčem v drugi državi članici. Zahteva lahko tudi, da organ države članice prebivanja žrtve zasliši žrtev. Vložniku za zaslišanje pred komisijo ni treba potovati na Portugalsko.

Če portugalsko sodišče meni, da je treba vložnika zaslišati v živo in ne prek drugih sredstev, potne in druge s tem povezane stroške plača portugalska država.

Urad za socialno varnost je nacionalni organ, ki sprejema in obravnava vloge za pravno pomoč.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Da.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Vsi dokumenti, ki jih pošlje pristojni organ države članice, v kateri vložnik običajno prebiva, se sprejmejo brez posebnih formalnosti ter jih ni treba sodno overiti.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Medicinska dokumentacija, ki jo je vložnik predložil organu države članice, v kateri običajno prebiva, in ki je potrebna za odločitev o zadevi, oziroma druga morebitna zahtevana dokumentacija se pošlje komisiji za zaščito žrtev kaznivih dejanj, ne da bi bilo treba opraviti dodatne zdravniške preglede na Portugalskem.

Kako dolgo (približno) traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Pristojni organ države članice običajnega prebivališča vložnika in vložnik sam bosta v 10 dneh prejela obvestilo o prejetju zahteve, ki ga izda komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj in v katerem je navedeno, kdaj bo najverjetneje izdana odločba o zahtevi.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločba o zahtevi za odškodnino se lahko vložniku in organu države članice običajnega prebivališča vložnika pošlje v portugalščini ali angleščini. Komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj se lahko odloči tudi, da bo uporabila uradni jezik države članice EU, v kateri običajno prebiva vložnik, ali drug jezik navedene države članice, če je to eden od jezikov institucij Skupnosti.

Ali lahko izpodbijam odločbo organa, če z njo nisem zadovoljen?

Da. Če se vložniku zahtevka zdi odločba komisije za zaščito žrtev kaznivih dejanj napačna, lahko v 15 dneh pri komisiji vloži pritožbo. V pritožbi mora navesti razloge zanjo in ustrezna dokazila. Komisija mora nato v 30 dneh proučiti pritožbo in odločiti o njej; izpodbijani akt lahko potrdi, razveljavi, razglasi njegovo ničnost, ga spremeni ali nadomesti.

Če vložnik ni zadovoljen z odločitvijo o pritožbi, jo lahko izpodbija pri upravnem sodišču.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj ne ponuja posredovanja na tem področju.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC):

  • osebno: Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lizbona, od ponedeljka do petka od 9.30 do 12.30 ter od 14.00 do 16.30;
  • po pošti: na obrazcu, ki je na voljo na spletišču komisije;
  • po elektronski pošti: correio.cpvc@sg.mj.pt;
  • prek spleta: z izpolnitvijo obrazca za žrtve nasilnih kaznivih dejanj ali obrazca za žrtve nasilja v družini (https://cpvc.mj.pt/);
  • po telefonu: +351 213222490 (klici se zaračunavajo po tarifi za stacionarne priključke) od 9.30 do 12.30 ter od 14.00 do 16.30.

Portugalsko združenje za pomoč žrtvam (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV):

  • telefonska števila za podporo žrtvam: +351 116006 (vsak delovni dan od 9.00 do 21.00);
  • prek spleta na spletišču APAV (na voljo v portugalščini, angleščini, ruščini in kitajščini); ali na spletnem naslovu http://infovitimas.pt/pt/app/;
  • storitev tolmačenja v znakovni jezik po videopovezavi: SERV IIN, (+351 12472), vsak delovni dan od 10.00 do 18.00.

Komisija za državljanstvo in enakost spolov (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) (GIG):

  • storitve zagotavljanja informacij žrtvam nasilja v družini (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (zagotavlja informacije o pravicah žrtev in razpoložljivih pravnih sredstvih na vsem nacionalnem ozemlju ter kje je mogoče dobiti psihološko in socialno podporo in pravne informacije); telefon: +351 800202148 (brezplačna, anonimna in zaupna storitev je na voljo 24 ur na dan vsak dan).
Zadnja posodobitev: 07/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.