Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Romunski organ odločanja, imenovan v skladu s členom 3(2), je:

Okrožno sodišče v Bukarešti (Tribunalul București)
Komisija za dodelitev finančne odškodnine žrtvam kaznivih dejanj (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823

Tel.: +40 214083600, +40 214083700
Faks: +4021 3187731

E-naslov: tribunalul.bucuresti@just.ro

Spletišče: http://www.tmb.ro/

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

  • zahtevo? V romunščini.
  • dokazila? V romunščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Ni relevantno.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Fizična navzočnost ni potrebna.

Pravna pomoč krije tudi potne stroške, kadar zakon ali sodišče zahteva fizično navzočnost in kadar sodišče presodi, da ni druge možnosti za ustrezno zaslišanje zadevnih oseb.

Sodišče odloči, ali se bodo ti stroški krili ali ne, in stranko obvesti, kako jih izterjati.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Fizična navzočnost ni potrebna.

Pravna pomoč krije tudi potne stroške, kadar zakon ali sodišče zahteva fizično navzočnost in kadar sodišče presodi, da ni druge možnosti, da bi bile zadevne osebe ustrezno zaslišane.

Sodišče odloči, ali se bodo ti stroški krili ali ne, in stranko obvesti, kako jih izterjati.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

To preuči imenovani romunski organ odločanja, tj. komisija za dodelitev finančne odškodnine žrtvam kaznivih dejanj pri okrožnem sodišču v Bukarešti.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Sodišče odloči, ali se bodo ti stroški krili ali ne, in stranko obvesti, kako jih izterjati.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Eno do dve leti.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V romunščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Komisija za dodelitev finančne odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, ki jo sestavljata dva sodnika, lahko pri reševanju zahteve za finančno odškodnino ali prošnje za predujem finančne odškodnine v odločbi sprejme eno od naslednjih rešitev:

  1. ugodi zahtevi in določi vrednost finančne odškodnine oziroma predujma te odškodnine;
  2. zavrne zahtevo, če zahteve na podlagi tega zakona za dodelitev finančne odškodnine oziroma predujma te odškodnine niso izpolnjene.

Sodna odločba o zahtevi za finančno odškodnino ali prošnji za predujem finančne odškodnine se vroči žrtvi.

Sodna odločba se lahko izpodbija pri pritožbenem sodišču v 15 dneh od vročitve.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

V skladu z romunsko zakonodajo (člen 14 in naslednji zakona št. 211/2004 o nekaterih ukrepih za zagotavljanje informacij, podpore in zaščite žrtvam kaznivih dejanj) lahko prejmete javno pravno pomoč.

Brezplačna pravna pomoč se na zahtevo dodeli naslednjim kategorijam žrtev:

  1. osebam, zoper katere so bila storjena naslednja kazniva dejanja: poskus umora, uboj, telesna poškodba, naklepno kaznivo dejanje, zaradi katerega je žrtev utrpela telesno poškodbo, posilstvo, spolni napad, spolni odnos z mladoletnikom, spolna zloraba mladoletnikov;
  2. zakoncu, otrokom in vzdrževanim osebam osebe, ki je umrla zaradi kaznivega dejanja umora ali uboja ali naklepnega kaznivega dejanja, ki je povzročilo smrt osebe.

Brezplačna pravna pomoč se zgoraj navedenim žrtvam dodeli, če je bilo kaznivo dejanje storjeno na ozemlju Romunije; če pa je bilo kaznivo dejanje storjeno zunaj ozemlja Romunije, se navedena pomoč dodeli, če je žrtev romunski ali tuj državljan, ki zakonito prebiva v Romuniji, in kazenski postopek poteka v Romuniji.

Brezplačna pravna pomoč se žrtvam drugih kaznivih dejanj na zahtevo dodeli, če mesečni dohodek žrtve na družinskega člana ne presega nacionalne bruto minimalne osnovne plače za leto, v katerem je žrtev vložila prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči.

Brezplačna pravna pomoč se dodeli samo, če je žrtev kaznivo dejanje prijavila organom pregona ali sodišču v 60 dneh od storitve kaznivega dejanja ali datuma, ko je izvedela za kaznivo dejanje. Če žrtev fizično ali psihično ni bila sposobna prijaviti kaznivega dejanja organom pregona, se 60-dnevni rok računa od datuma, ko je ta nesposobnost prenehala.

Za žrtve, ki še niso dopolnile 18 let, in osebe, za katere velja odredba o prepovedi, ne velja obveznost prijave storjenega kaznivega dejanja organom pregona ali sodišču. Storitev kaznivega dejanja lahko organom pregona prijavi zakoniti zastopnik mladoletne osebe ali osebe, za katero velja odredba o prepovedi.

Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči se vloži pri okrožnem sodišču, na območju pristojnosti katerega ima žrtev stalno prebivališče, o njej pa v 15 dneh od datuma vložitve odločita dva sodnika komisije za dodelitev finančne odškodnine žrtvam kaznivih dejanj. Prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči se priložijo kopije dokazil v zvezi s podatki, ki jih vsebuje prošnja, in vseh drugih dokumentov, ki jih ima žrtev in so koristni za odločitev o prošnji.

O prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči se odloči s sklepom, sprejetim v senatu, žrtev pa je vabljena k udeležbi.

Če žrtev ni izbrala odvetnika, mora sklep o odobritvi prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči vključevati tudi imenovanje odvetnika po uradni dolžnosti v skladu z zakonom št. 51/1995 o organizaciji in opravljanju odvetniškega poklica, kot je bil ponovno objavljen ter pozneje spremenjen in dopolnjen, in pravilnikom o odvetniškem poklicu.

Sklep, s katerim je odločeno o prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči, se vroči žrtvi. Sklep o zavrnitvi prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči se na zahtevo žrtve v 15 dneh od vročitve predloži v ponovni pregled okrožnemu sodišču, v okviru katerega deluje komisija za dodelitev finančne odškodnine žrtvam kaznivih dejanj. O ponovnem pregledu odloči senat dveh sodnikov.

Brezplačna pravna pomoč se dodeli vsaki žrtvi v celotnem postopku v višini največ dveh nacionalnih bruto minimalnih osnovnih plač, določenih za leto, v katerem je žrtev zaprosila za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Sredstva, potrebna za dodelitev brezplačne pravne pomoči, se zagotovijo iz državnega proračuna, in sicer iz proračuna ministrstva za pravosodje.

Zgornje določbe se ustrezno uporabljajo tudi za dodelitev zneskov, potrebnih za izvršitev sodbe, s katero je bila žrtvi kaznivega dejanja dodeljena civilna odškodnina.

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči in zahtevek za znesek, potreben za izvršitev sodbe, s katero je bila žrtvi kaznivega dejanja dodeljena civilna odškodnina, lahko vloži tudi zakoniti zastopnik mladoletne osebe ali osebe, za katero velja odredba o prepovedi. Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči in zahtevek za znesek, potreben za izvršitev sodbe, s katero je bila žrtvi kaznivega dejanja dodeljena civilna odškodnina, sta oproščena kolkovine.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči in zahtevek za znesek, potreben za izvršitev sodbe, s katero je bila žrtvi kaznivega dejanja dodeljena civilna odškodnina, lahko vložijo tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju zaščite žrtev, če ju žrtev podpiše, vključujeta vse podatke in so jima priložena potrebna dokazila.

Zadnja posodobitev: 15/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.