Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon : +386 1 369 54 40
Faks : +386 1 369 54 75

Elektronska pošta : gp.mp@gov.si
Spletni naslov : https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

– zahtevo? V slovenskem jeziku.

– dokazila? V slovenskem jeziku, overjeni prevod.

Če zahteva in priložene listine niso v slovenskem jeziku, jih Ministrstvo za pravosodje vrne prosilcu oziroma organu druge države članice, od katerega je zahtevo prejelo, skupaj s pojasnilom, da morajo biti vloga in priloge v slovenskem jeziku.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Če zahteva in priložene listine niso v slovenskem jeziku, jih Ministrstvo za pravosodje vrne prosilcu oziroma organu, od katerega je zahtevo prejelo, skupaj s pojasnilom, da morajo biti vloga in priloge v slovenskem jeziku. Odškodninski organ torej ne prevaja zahteve ali dokazil iz druge države članice EU. Stroški za prevajanje bremenijo proračun Republike Slovenije.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne, za vloge, dejanja in odločbe v postopkih za uveljavljanje odškodnine po tem zakonu se ne plačujejo takse.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Ne, stroški se ne povrnejo.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Osebna navzočnost v postopku praviloma ni potrebna.

Komisija za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj se lahko odloči za ustno obravnavo oziroma zaslišanje stranke ali izvedenca. Po pravilih splošnega upravnega postopka imajo stranke, ki ne znajo jezika ali ga ne morejo uporabljati zaradi invalidnosti, pravico spremljati potek postopka po tolmaču. Organ jih je dolžan o tem poučiti.

Vendar komisija lahko v skladu z zakonom zaprosi organ, ki je pristojen za opravo teh dejanj v drugi državi članici Evropske unije, v kateri je prosilec vložil zahtevo za odškodnino, da opravi ta dejanja. V tem primeru osebna navzočnost ni potrebna.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Zdravniška spričevala bodo sprejeta oziroma priznana, če bodo priložena v slovenskem jeziku, overjenem prevodu.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Po pravilih splošnega upravnega postopka ne, ker gre za postopek na zahtevo stranke.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Zakonski rok za izdajo odločbe je 3 mesece od prejema popolne vloge. Praviloma dejansko postopek traja manj kot pol leta, odvisno od okoliščin primera.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločba o zahtevi bo posredovana v slovenskem jeziku.

Če bo postopek potekal preko pristojnega organa druge države članice Evropske unije, bo odločba posredovana skupaj s predpisanim standardnim obrazcem, ki ga je določila Evropska Komisija in mora biti posredovan v jeziku pristojne države članice, kamor se pošilja. Del standardnega obrazca je tudi povzetek odločitve, pojasnilo oziroma pravni pouk o pravnem sredstvu ter pojasnilo o drugih dejanjih, ki se pričakujejo od prosilca.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

S tožbo v upravnem sporu, o kateri odloča Upravno sodišče Republike Slovenije.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

V upravnem postopku s pripravo zahteve za odškodnino ni mogoče pridobiti brezplačne pravne pomoči.

Po pravilih splošnega upravnega postopka pa mora uradna osebna spoštovati načelo varstva pravic stranke, kar pomeni, da ji mora omogočiti uveljavljanje pravic, jo v zvezi s tem opozarjati, pozvati na potrebno dopolnitev vloge in dajati pojasnila, pri čemer mora skrbeti, da nevednost ali neukost stranke ni v škodo njenim pravicam.

Stranka se lahko odloči za vložitev tožbe zoper odločbo komisije. V upravnem sporu, ki je sodni postopek, so tujci (ki ne prebivajo v RS) upravičeni do brezplačne pravne pomoči pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

O tem nimamo podatkov.

Zadnja posodobitev: 14/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.