Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost so pomožni organ uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Lokacije uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj lahko najdete na naslednji povezavi.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj je pomožni organ ministrstvo za notranje zadeve.

Informacije o pomožnem organu so na voljo na spletišču ministrstva za notranje zadeve.

V nekaterih primerih lahko pomožni organi drugih držav članic neposredno stopijo v stik z organom za odločanje, čeprav se priporoča, da se zahteve vlagajo prek pomožnih organov.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo: – zahtevo? – dokazila?

Zahteve za odškodnino in dokazila morajo biti v španščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Ta podatek ni na voljo.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se po končanih preiskavah in pred pripravo osnutka odločbe o odobritvi ali zavrnitvi zaprošene pomoči prosilcu odobri zaslišanje v skladu z veljavno zakonodajo, da lahko ta predstavi ustrezne argumente.

Če je bilo kaznivo dejanje storjeno v Španiji in ima prosilec za pomoč običajno prebivališče v drugi državi članici EU, prošnja za pomoč pa je vložena prek pomožnega organa države članice, v kateri prosilec običajno prebiva, lahko generalni direktorat za izdatke za zaposlene in javne pokojnine pri ministrstvu za finance in javno upravo (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) kot organ za odločanje zaprosi za sodelovanje zadevnega pomožnega organa za izvedbo postopka zaslišanja prosilca ali katere koli druge osebe, če meni, da je to potrebno.

Generalni direktorat za izdatke za zaposlene in javne pokojnine pri ministrstvu za finance in javno upravo lahko za izvedbo zaslišanja pomožni organ države članice, v kateri ima prosilec za pomoč običajno prebivališče, zaprosi, naj zagotovi vse potrebno, da lahko organ, ki proučuje odobritev ali zavrnitev pomoči, neposredno opravi zaslišanje, po telefonu ali videokonferenci, če se prosilec s tem strinja. Poleg tega mora pomožni organ, ki opravi zaslišanje, generalnemu direktoratu za izdatke za zaposlene in javne pokojnine pri ministrstvu za finance in javno upravo poslati poročilo o opravljenem zaslišanju.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj se uporabljajo ista pravila kot za nasilna kazniva dejanja in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, kadar je bilo kaznivo dejanje storjeno v Španiji in ima prosilec za pomoč običajno prebivališče v drugi državi članici EU, če je prošnja za pomoč vložena prek pomožnega organa države članice, v kateri prosilec običajno prebiva, pri čemer je ministrstvo za notranje zadeve tisto, ki kot organ za odločanje prek generalnega direktorata za podporo žrtvam terorizma izvede zgoraj navedene ukrepe v zvezi z zaslišanjem.

Kot je navedeno zgoraj, je mogoče zaslišanje opraviti po telefonu ali videokonferenci, če se prosilec s tem strinja, s čimer se izognemo potnim stroškom.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Na splošno ima vsaka žrtev kaznivega dejanja, ki ne govori ali razume španščine ali uradnega jezika, ki se uporablja v postopku, pravico, da ji brezplačno pomaga tolmač, ki govori jezik, ki ga žrtev razume, kadar poda izjavo v fazi preiskave, ki jo vodijo sodnik, državni tožilec ali policisti, ali kadar nastopi kot priča na obravnavi ali v katerem koli drugem ustnem postopku. To pravico imajo tudi osebe z okvaro sluha ali govora.

Pomoč tolmača se lahko zagotovi prek videokonference ali katerega koli telekomunikacijskega sredstva, razen če sodnik ali sodišče po uradni dolžnosti ali na zahtevo ene od strank odloči, da je zaradi zaščite pravic žrtve potrebna fizična navzočnost tolmača.

V primeru policijskih ukrepov se je mogoče zoper vsako odločitev, da se žrtvi ne zagotovi tolmačenje, pritožiti pri preiskovalnem sodniku. Ta pritožba se šteje za vloženo, ko oseba, na katero se nanaša odločitev, ob zavrnitvi izrazi svoje nezadovoljstvo.

Zoper sodno odločbo, da se žrtvi ne zagotovi tolmačenje, se je mogoče pritožiti.

Poleg tega bodo uradi za podporo žrtvam kaznivih dejanj, ki so pomožni organi na področju čezmejnih kaznivih dejanj, žrtvam zagotovili informacije o storitvah tolmačenja, ki so jim na voljo.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Vsi dokumenti, priloženi prošnji, morajo biti prevedeni v španščino, ker je to edini jezik, ki ga sprejema odškodninski organ.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ne.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost je rok za vložitev prošnje za pomoč običajno eno leto od datuma, ko je bilo storjeno kaznivo dejanje.

Roki za izdajo odločbe o odobritvi ali zavrnitvi pomoči, bodisi dokončne bodisi začasne, so:

  • za poškodbe, ki povzročijo invalidnost, poslabšanje takih poškodb ali smrt: šest mesecev;
  • za začasno nezmožnost: štiri mesece;
  • za stroške terapevtske obravnave po kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost in pogrebne stroške: dva meseca.

Za prošnje se lahko šteje, da so bile zavrnjene, če ob izteku roka za izdajo odločbe ni bila izrecno izdana nobena odločba.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj je treba na splošno prošnje vložiti v enem letu od datuma nastanka škode ali od datuma, ko je bila dokazana vzročna zveza med posledico in terorističnim dejanjem. V primeru pomoči za študij je rok tri mesece od vpisa v program.

Rok za sprejetje in vročitev ustrezne odločbe je 12 mesecev, razen pri pomoči za študij, pri kateri je rok šest mesecev, pri čemer se za prošnjo šteje, da je bila odobrena, če so se roki iztekli, ne da bi bila izdana izrecna odločba.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V španščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost lahko prosilci odločbe ministrstva za finance in javno upravo o zakonsko določeni pomoči izpodbijajo v enem mesecu od vročitve. Če se odločba ne izpodbija v tem roku, je edina možnost, da se pri zgoraj navedenem ministrstvu vloži izredno pravno sredstvo revizije.

Ugovor se lahko vloži pri ministrstvu za finance in javno upravo ali nacionalni komisiji za pomoč in podporo žrtvam nasilnih kaznivih dejanj (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Nacionalna komisija je pristojni organ za odločanje o ugovorih zoper odločbe ministrstva za finance in javno upravo o pomoči, odobreni na podlagi veljavne zakonodaje.

Če nacionalna komisija v treh mesecih od vložitve ugovora ne sprejme odločbe, se lahko ugovor šteje za zavrnjen, zoper to zavrnitev pa se lahko vloži tožba v upravnem sporu.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj se lahko odločbe, ki jih je izdalo ministrstvo za notranje zadeve v upravnih postopkih glede prošenj za različne vrste pomoči, izpodbijajo pri ministrstvu ali neposredno pred upravnim sodiščem.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost lahko žrtve zaprosijo za pravno pomoč v skladu z zahtevami in postopkom iz veljavne španske zakonodaje.

Zlasti imajo žrtve nasilja na podlagi spola v skladu s špansko zakonodajo pravico do brezplačnega pravnega svetovanja neposredno pred vložitvijo pritožbe ter do brezplačne obrambe in zastopanja po odvetniku in procesnem pooblaščencu v vseh upravnih postopkih in postopkih, ki neposredno ali posredno izhajajo iz utrpelega nasilja.

V teh primerih mora obrambo žrtve prevzeti ena sama skupina pravnih zagovornikov, če je s tem ustrezno zagotovljena pravica žrtve do obrambe. Ta pravica velja tudi za prejemnike kakršne koli pomoči v primeru žrtvine smrti, če ti niso bili udeleženi pri dejanjih.

V primeru terorističnih kaznivih dejanj imajo žrtve terorizma, ki jih priznava španska zakonodaja, v skladu z veljavno špansko zakonodajo o pravni pomoči pravico do pravne pomoči v vseh sodnih in upravnih postopkih, ki izhajajo iz terorističnega dejanja, zaradi katerega so postale žrtve, ne glede na svoja finančna sredstva.

Vsekakor se takojšnja pravna pomoč zagotovi vsem žrtvam terorizma, ki zaprosijo zanjo. Pravica do pravne pomoči preneha, če pozneje status žrtve ni priznan ali če je izdana oprostilna sodba, zoper katero ni pritožbe, ali če je zadeva dokončno ustavljena, pri čemer ni treba povrniti stroškov prejemkov, ki so bili do tega trenutka brezplačno na voljo.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

V primeru nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost se lahko prosilci za pomoč pri sestavi in pošiljanju prošenj za pomoč obrnejo na ustrezne urade za podporo žrtvam kaznivih dejanj, kjer bodo prejeli informacije o finančni pomoči, do katere bi lahko bili upravičeni, in različnih postopkih, s katerimi lahko zaprosijo zanjo.

Ti uradi so v vseh avtonomnih skupnostih, v skoraj vseh prestolnicah pokrajin in tudi v drugih mestih.

Lokacije uradov za podporo žrtvam kaznivih dejanj lahko najdete na naslednji povezavi.

Urad za informacije in podporo žrtvam terorizma pri nacionalnem višjem sodišču (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) zagotavlja splošne informacije o finančni pomoči, ki je lahko na voljo žrtvam terorizma. Naslov urada je:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktna telefonska številka: +34 914007402

Zadnja posodobitev: 17/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.