Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Förbundsmyndigheten för sociala frågor och frågor rörande personer med funktionsnedsättning, socialministeriet (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tfn: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-post: post.wien@sozialministeriumservice.at

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten en ansökan och styrkande handlingar?

Om de inges av biståndsmyndigheten eller brottsoffret, i allmänhet på tyska och engelska.

(Om brottsoffret inte kan inge handlingar till myndigheten på tyska eller engelska godtas även ansökningar på andra språk. Dessa översätts sedan.)

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Myndigheten.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Inga avgifter tas ut.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

I allmänhet behöver du inte närvara under förfarandet.

Om du kallas att inställa dig står myndigheten för kostnaderna. Du måste dock ansöka om ersättning för kostnaderna. Förbundsmyndigheten för sociala frågor och frågor rörande personer med funktionsnedsättning ansvarar för detta.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ja, om det behövs.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

För det mesta deltar en österrikisk sakkunnig som utsetts av myndigheten. Vid sin slutbedömning tar han eller hon hänsyn till läkarintyg som utfärdats i det land du bor i.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Ja.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Det beror på den ersättning som begärs. För det mesta fattas ett beslut inom sex månader.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På tyska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga socialministeriets beslut till den federala förvaltningsdomstolen. Beslut kan även överklagas till författningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof) och till högsta förvaltningsdomstolen (Verwaltungsgerichtshof).

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Ja. Juridiska kostnader ersätts emellertid inte av socialministeriet eller den federala förvaltningsdomstolen.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Du måste vända dig till en brottsofferorganisation (t.ex. Weisser Ring) för att se om det går att få sådan hjälp.

Senaste uppdatering: 20/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.