Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

a) Kommissionen för ekonomiskt stöd till offer för uppsåtliga våldsbrott (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, nedan kallad brottsofferkommissionen) kan hjälpa brottsoffer som är belgiska medborgare eller som har hemvist i Belgien att få ersättning i ett annat EU-land.

Adress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
1000 BRUXELLES/BRUSSEL

b) I ärenden som rör offer för terrorism måste brottsofferkommissionens avdelning för terroristbrott kontaktas.

Postadress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme
SPF Justice/FOD Justitie
Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
1000 BRUXELLES/BRUSSEL
E-postadress: terrorvictims@just.fgov.be

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

  • en ansökan? På franska, nederländska, tyska och engelska.
  • styrkande handlingar? På franska, nederländska, tyska och engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Denna fråga har ännu inte uppkommit och behandlas fortfarande.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Nej.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Nej.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Brottsofferkommissionen gör en bedömning grundat på den skada som brottsoffret har lidit och hur allvarlig denna är.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Nej.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

För närvarande 18 månader. Förfarandet ser likadant ut i både gränsöverskridande och nationella ärenden.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På franska, nederländska, tyska eller engelska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Brottsofferkommissionens beslut kan inte överklagas. Det är endast möjligt att väcka en talan om ogiltigförklaring vid det belgiska statsrådet (Conseil d’Etat/Raad van State).

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Nej, brottsofferkommissionen hjälper inte till med detta.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Det finns brottsofferjourer som kan hjälpa brottsoffer att ansöka om ekonomiskt stöd från brottsofferkommissionen.

Brottsofferstöd ges av Belgiens gemenskaper och regioner.

För mer information (särskilt om de olika organ som har godkänts som tillhandahållare av brottsofferstöd), se följande webbplatser:

Federationen Vallonien-Bryssel: victimes.be

Flandern: slachtofferzorg.be

Senaste uppdatering: 14/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.