Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Bulgariens justitieministerium

Nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer

Adress: 1 Ulica Slavyanska, Sofia 1040, Bulgarien

Webbplats: https://www.compensation.bg

Vid brott som begås i Bulgarien är den myndighet som fattar beslut om ansökningar om ersättning i gränsöverskridande ärenden det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer.

Vid brott som begås utanför Bulgarien fungerar det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer som biståndsmyndighet och översänder ansökan om ersättning till behörig myndighet i det land där brottet begicks.

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

  • en ansökan? På bulgariska och engelska.
  • styrkande handlingar? På bulgariska och engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer betalar för översättningen.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej, det finns det inte.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Brottsoffret närvarar inte under förfarandet för att beviljas ersättning från det berörda landet.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Se svaret på föregående fråga.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Ja, sådana läkarintyg godkänns eller erkänns. Medicinska handlingar, inklusive de handlingar om sjukvårdskostnader som det berörda landet utfärdar, får godkännas och/eller erkännas. Det nationella rådet fattar dock beslut om detta från fall till fall.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Resekostnader som hänger samman med en läkarundersökning kan ersättas, men det nationella rådet fattar beslut om detta från fall till fall.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Ansökan om ersättning prövas inom en månad från det att den mottogs. Vid behov kan denna tidsfrist förlängas med högst tre månader.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På bulgariska och engelska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Beslut från det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer kan inte överklagas.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Förfarandet för att beviljas ersättning från det andra landet kräver inte att du företräds av en advokat.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Ja. Den bulgariska sammanslutningen av brottsofferorganisationer.

Tfn: +359 29819300

Senaste uppdatering: 08/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.