Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Justitieministeriet (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Nikica Hamer Vidmar

Telefon: +385 1 371 47 56
Fax: +385 1 371 47 98

Nikica.HamerVidmar@mpu.hr

Webbplats: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja, genom att inge ansökan direkt till det kroatiska justitieministeriet eller genom att skicka den som rekommenderat brev.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

Ansökan och de styrkande handlingarna måste vara på kroatiska. Om ansökan och de styrkande handlingarna är på ett främmande språk måste de åtföljas av en auktoriserad översättning som gjorts av en auktoriserad domstolsöversättare.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Beslutsmyndigheten översätter inte ansökan eller de styrkande handlingarna och står inte för inte översättningskostnaderna.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Inga administrativa eller andra avgifter ska betalas vid handläggningen av denna ansökan.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Om kommittén för ersättning till brottsoffer (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) kallar sökanden till ett förhör eller kallar sökanden att personligen delta i förfarandet, får sökanden ersättning för sina resekostnader.

Huvudregeln är att sökanden inte behöver närvara under förfarandet och när ett beslut ska fattas om hans eller hennes ansökan. Om sökanden, vittnen, sakkunniga som domstolen har utsett eller andra personer måste höras, kan kommittén för ersättning till brottsoffer, i egenskap av beslutsmyndighet, dessutom uppmana den behöriga myndigheten i den andra EU-medlemsstaten, där ansökan om ersättning ingavs, att vidta dessa åtgärder.

Det förhör som ett sådant förfarande kräver kan dessutom genomföras med hjälp av tekniska hjälpmedel, däribland datorteknik, elektroniska kommunikationsnätverk och andra bild- och ljudöverföringshjälpmedel. I så fall genomförs förhöret av kommittén för ersättning till brottsoffer, dvs. beslutsmyndigheten.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ja.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Utländska läkarintyg godtas. I sin egenskap av beslutsmyndighet utvärderar dock kommittén för ersättning till brottsoffer läkarintygen. Vid behov kan den besluta att ett medicinskt expertutlåtande ska begäras.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Nej.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Den behöriga myndigheten fattar sitt beslut inom ungefär 60 dagar om ansökan är fullständig och korrekt (om alla nödvändiga handlingar har erhållits och ingetts och ansökan innehåller all information och bevisning som krävs för att fatta ett beslut). Om ansökan är ofullständig kan det dock ta längre tid att komma fram till ett beslut.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Beslutet om ansökan är på kroatiska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Det går inte att begära omprövning av myndighetens beslut. Parten kan dock inge ett administrativt överklagande till den behöriga förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Nej.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Ja.

Senaste uppdatering: 01/02/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.