Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Ingen information tillgänglig.

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Du kan sända din ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan?

På grekiska och engelska.

– styrkande handlingar?

På grekiska och engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Ej tillämpligt.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du måste inte närvara.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ej tillämpligt.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Läkarintyg som utfärdats av läkare i det land du bor i godtas.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Ej tillämpligt.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Det tar sex månader från den dag alla uppgifter som behövs för att fatta ett beslut är tillgängliga.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På grekiska och engelska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga beslutet genom att inge ett överklagande till domstolen inom 75 dagar från dagen för beslutet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Du kan ansöka om rättshjälp i samband med rättsprocessen beträffande ditt ärende.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Du kan få information om hur du ansöker om ersättning genom att vända dig till socialförsäkringsmyndigheten.

Senaste uppdatering: 11/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.