Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Ministry of Justice of the Czech Republic, Department of Compensation

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prag 2

Tfn: (420) 221997966
Fax: (420) 221997967

E-post: odsk@msp.justice.cz

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten en ansökan/styrkande handlingar?

På tjeckiska, slovakiska och engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Beslutsmyndigheten godtar inte handlingar på andra språk än tjeckiska, slovakiska eller engelska (sådana handlingar lämnas utan åtgärd och den person som ingav dem uppmanas att inge en översättning av ansökan eller handlingarna på ett av de språk som godtas). Om myndigheten måste översätta engelska handlingar står den själv för kostnaderna för detta.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Ersättning för resekostnader beviljas inte.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Beslutsmyndigheten tillhandahåller inte någon tolk.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Ett läkarintyg som utfärdats i det land du bor i erkänns sannolikt.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Nej.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Ett beslut om ansökan ska fattas inom tre månader.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På tjeckiska eller engelska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Genom att väcka talan vid en förvaltningsdomstol.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Ja, på dess egen bekostnad.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Den största icke-statliga brottsofferorganisationen är Bílý kruh obětí (Vita cirkeln av brottsoffer).

Senaste uppdatering: 15/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.