Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Danmark

Innehåll inlagt av
Danmark

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Den danska nämnden för brottsskadeersättning (Erstatningsnævnet)

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Det finns inget krav på att ansökan måste sändas via biståndsmyndigheten. Ansökan kan sändas direkt till beslutsmyndigheten i Danmark (Erstatningsnævnet), som sedan vidarebefordrar ansökan till polisen i det polisdistrikt där brottet utreddes. Ansökan kan också sändas direkt till polisen.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten: – en ansökan? – styrkande handlingar?

Alla insända handlingar godtas på både danska och engelska. Erstatningsnævnet ser dock helst att alla handlingar i möjligaste mån översätts till danska.

Danmark har ingått en språkkonvention med de nordiska länderna Finland, Island, Norge och Sverige. Enligt denna konvention har medborgare i dessa länder rätt att använda sitt eget språk i ett annat nordiskt land. De språk som omfattas av konventionen är danska, finska, isländska, norska och svenska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Den danska polisen betalar för översättningar av handlingar i ersättningsärenden.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Handläggningen av ett ärende sker genom ett skriftligt förfarande. Som sökande behöver du därför varken vara närvarande under Erstatningsnævnets behandling av ansökan eller när nämnden fattar beslut om ansökan.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Eftersom handläggningen av ärendet sker genom ett skriftligt förfarande saknar frågorna om personlig närvaro och tolkbistånd relevans.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Det finns inget krav på att medicinska bedömningar och läkarundersökningar ska göras av läkare i Danmark. Erstatningsnævnet godtar därför i princip alla läkarintyg.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

I regel är det inte nödvändigt att genomgå läkarundersökningar i Danmark om du bor i ett annat EU-land, eftersom undersökningen kan göras i bosättningslandet.

Utgifter för resor till och från en behandling kan täckas som sjukvårdskostnader.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Handläggningstiden i Erstatningsnævnet varierar kraftigt från fall till fall. Detta beror bland annat på att det – beroende på de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet – kan finnas behov av att inhämta ytterligare upplysningar från t.ex. polis, läkare eller andra myndigheter. I ärenden som rör bestående men eller förlust av förmåga att skaffa sig inkomst kan det dessutom finnas behov av att hänskjuta ärendet till den danska arbetsskadeförsäkringsmyndigheten, (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), vilket kan förlänga handläggningstiden.

Mer än 50 % av de nya ärenden som Erstatningsnævnet tar emot handläggs inom 50 dagar i enlighet med ett särskilt snabbförfarande som används vid okomplicerade ärenden. Dessa inbegriper ärenden där både skuldfrågan och ersättningsbeloppet har fastställts i en lagakraftvunnen dom.

Om ärendet inte kan avgöras med hjälp av snabbförfarandet är den normala handläggningstiden i Erstatningsnævnet för närvarande 18 månader från det att nämnden mottar en ny ersättningsansökan.

Du kan påskynda handläggningen av ditt ärende genom att överlämna bevisning till stöd för dina ersättningskrav till nämnden. De styrkande handlingarna kan t.ex. utgöras av kvitton på inköp av läkemedel, läkarintyg på sjukperioder eller en förklaring från din arbetsgivare om inkomstbortfall till följd av skadan.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Erstatningsnævnet utarbetar alla beslut på danska. Du kan sedan få beslutet översatt av biståndsmyndigheten i ditt hemland.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Du kan inte vända dig till andra myndigheter för att överklaga Erstatningsnævnets beslut. Om du vill att beslutet ska ändras måste du först kontakta Erstatningsnævnet och förklara varför du inte är nöjd med beslutet. Nämnden gör därefter en bedömning av om det finns skäl att återuppta prövningen av ärendet. Kriteriet är i regel att sökanden har tillhandahållit nya och relevanta upplysningar som är viktiga för utfallet av ärendet.

Om Erstatningsnævnet vidhåller sitt beslut kan beslutet överklagas till domstol.

Du kan också inge ett klagomål till Folketingets Ombudsmand.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Handläggningen av ett ärende sker på ett sådant sätt att du i regel inte behöver bistånd från en advokat, men du kan få sådant bistånd i enlighet med de danska reglerna om rättshjälp. Erstatningsnævnet kan i särskilda fall besluta att sökanden helt eller delvis ska stå för de kostnader som han eller hon har haft i samband med nämndens handläggning av ärendet.

Det finns inget krav på att rättshjälp eller tillgång till advokat ska tillhandahållas av en advokat eller rättshjälpsorganisation i Danmark.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Senaste uppdatering: 04/05/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.