Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Social Insurance Board

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Fax: +372 640 8155

E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Webbplats: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/en

Kommentarer:
Beslutsmyndighet är socialförsäkringsnämnden tillsammans med dess lokala pensionsavdelningar. Du kommer snart att kunna hitta information om de lokala pensionsavdelningarna på den här sidan.

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten handlingarna?

EU:s officiella språk, helst estniska eller engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Översättningen betalas av den myndighet som beställde översättningen.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du behöver inte vara fysiskt närvarande under beslutsprocessen.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Du behöver inte närvara personligen.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Läkarintyg som utfärdats i andra EU-medlemsstater godtas, men en sakkunnig läkare bedömer brottsoffrets hälsa och skador på grundval av de läkarintyg som utfärdats i det land som brottsoffret bor i.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Du måste inte göra en läkarundersökning.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Ett beslut fattas inom 30 dagar från mottagandet av den sista handlingen.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Estniska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Du kan begära omprövning av beslutet inom 30 dagar från att du mottog det. Alternativt kan du väcka talan vid en förvaltningsdomstol i enlighet med det förfarande som föreskrivs i civilprocesslagen. Vi avgör överklagandet inom 30 dagar från mottagandet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Ja.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Ja, det finns brottsofferorganisationer. Du hittar deras kontaktuppgifter på socialförsäkringsnämndens webbplats.

Senaste uppdatering: 15/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.