Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Statskontoret

PB 50

FI-00054 Statskontoret, Finland

E-post: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/sv/framsida/

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Du kan sända din ansökan direkt till Statskontoret. Notera dock nedanstående begränsningar för vilket språk som kan användas i handlingarna.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten en ansökan?

Och styrkande handlingar?

Ansökan måste göras på finska, svenska eller engelska. De styrkande handlingarna bör också vara på ett av dessa språk.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Statskontoret handlägger inte en ansökan som inte gjorts på ett av ovannämnda språk. Om du behöver hjälp med att översätta handlingar kan du kontakta biståndsmyndigheten i det land du bor i.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Inga administrativa avgifter tas ut för handläggningen av din ansökan.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Statskontoret handlägger ärendet med hjälp av ett skriftligt förfarande. Du kommer inte i något skede av förfarandet anmodas att närvara personligen.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Se föregående svar.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Ett läkarintyg som utfärdats av en läkare i det land du bor i godtas som bevis på den skada som lidits.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Se föregående svar.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Du får i genomsnitt ett beslut 6–8 månader efter det att Statskontoret har mottagit din ansökan.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Statskontoret utfärdar endast beslut på finska och svenska. Om du gjorde din ansökan på engelska får du en engelsk sammanfattning av innehållet i beslutet tillsammans med beslutet.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga ett beslut som du har mottagit genom att inge ett skriftligt överklagande till försäkringsdomstolen. Överklagandet ska inges inom 30 dagar från den dag du fick kännedom om beslutet. Information om hur du gör för att överklaga bifogas Statskontorets ersättningsbeslut.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Statskontoret kan ge råd i alla frågor som rör ersättningsansökningar. Om du tar hjälp av en extern advokat för att utarbeta din ansökan kan du endast få ersättning för detta om du har beviljats rättshjälp eller tilldelats ett offentligt rättsbiträde för domstolsprövningen av ärendet. Kostnaderna för att utarbeta en ansökan kan även ersättas om ärendet inte behandlas vid domstol, om du uppfyller de ekonomiska villkoren för att få rättshjälp.

Finns det någon brottsofferorganisation i det här landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Brottsofferjouren (RIKU) kan hjälpa dig att ansöka om ersättning. Du hittar brottsofferjourens kontaktuppgifter på dess webbplats: https://www.riku.fi/se/hem/.

Senaste uppdatering: 09/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.