Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Vid varje övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance) fattar en nämnd för brottsskadeersättning (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI) beslut om ersättningsansökningar som ingetts av brottsoffer och personer som står i beroendeställning till dem.

Vid terroristbrott FR. fattar garantifonden för offer för terrorism och andra brott (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions – FGTI) beslut om ansökningar. I händelse av en tvist sker en domstolsprövning.

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja, du kan hänskjuta ärendet direkt till myndigheten, som kan fatta beslut om din ansökan.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan?

– styrkande handlingar?

Ansökan och styrkande handlingar godtas på franska eller engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Brottsoffer i gränsöverskridande situationer uppmanas att om det är möjligt tillhandahålla en fransk översättning av de viktigaste handlingarna. De måste själva bekosta översättningen.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du behöver inte vara närvarande. Under vissa villkor kan du dock begära ersättning för resekostnader, ett dagtraktamente för kost och logi samt ersättning för närvaro (indemnité de comparution).

För att få denna ersättning måste du kontakta den domstol som kallade dig.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ja, vid personlig närvaro har du kostnadsfri tillgång till tolk.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Läkarintyg från ditt bosättningsland godtas. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan en dokumentbaserad läkarbedömning göras.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Läkarundersökningen sker helst efter en ömsesidig överenskommelse med brottsoffret och under ett av hans eller hennes besök i Frankrike. I annat fall kan de resekostnader som ett brottsoffer har haft för att ta sig till läkarundersökningen ersättas av FGTI, mot uppvisande av styrkande handlingar.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Registreringsenheten vid nämnden för brottsskadeersättning översänder ansökan till FGTI utan dröjsmål.

FGTI ska inom två månader från mottagandet av den fullständiga ärendeakt som översänts av registreringsenheten vid nämnden för brottsskadeersättning ge brottsoffret ett erbjudande.

Om brottsoffret godtar erbjudandet skickas ett bevis på överenskommelsen till ordföranden för nämnden för brottsskadeersättning för godkännande. Så snart överenskommelsen har godkänts kan den verkställas. Beslutet meddelas brottsoffret och FGTI, som gör själva utbetalningen.

Om FGTI vägrar betala, och anger skäl för detta, eller om brottsoffret efter två månader inte har svarat på FGTI:s erbjudande låter nämnden för brottsskadeersättning ärendet bli föremål för rättslig prövning. I så fall prövar en domare ansökan och kontrollerar de förklaringar och handlingar som överlämnats.

Den allmänna åklagaren och FGTI ska överlämna sina synpunkter senast 15 dagar före förhandlingen. Sökanden och FGTI måste kallas minst två månader i förväg.

Nämnden för brottsskadeersättning meddelar efter förhandling inom stängda dörrar sökanden och FGTI sitt beslut att bevilja eller neka sökanden ersättning. FGTI betalar ut eventuell ersättning senast en månad efter detta meddelande.

Vid terroristbrott (FR.) betalar FGTI ut ett förskottsbelopp under den månad som följer på mottagandet av den fullständiga ärendeakten, om sökanden är berättigad till stöd. Inom tre månader ska FGTI överlämna ett erbjudande om ersättning till brottsoffret (när hans eller hennes situation har stabiliserats) eller till nära anhöriga till ett brottsoffer som har avlidit.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Du får beslutet på franska. Du kan begära en översättning av beslutet. Översättningen är kostnadsfri.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Om du inte är nöjd med beslutet från nämnden för brottsskadeersättning kan du överklaga beslutet till den appellationsdomstol (cour d’appel) vars behörighet nämnden för brottsskadeersättning omfattas av.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Du kan få rättshjälp i enlighet med de regler som gäller i Frankrike.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Brottsofferorganisationer kan kontaktas på domstolarnas brottsofferkontor eller i sina egna lokaler. De kan gratis hjälpa dig att fylla i din ersättningsansökan.

Senaste uppdatering: 25/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.