Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Beslutsmyndighet är de assisterande myndigheterna (Versorgungsbehörde) i delstaterna. Behörigheten avgörs av vilken delstat som brottet ägde rum i. För att utländska sökande ska slippa söker efter rätt myndighet går det att vända sig till den centrala kontaktpunkten (förbundsministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor). Den vidarebefordrar ersättningsansökan till den behöriga myndigheten.

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja, men de relevanta stödmyndigheterna bör också informeras.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

- Ansökan?

På EU:s alla officiella språk

- Styrkande handlingar?

På EU:s alla officiella språk

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Översättningarna kostar inte någonting för sökande. Kostnaderna bärs vanligtvis av beslutsmyndigheten.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Administrativa kostnader eller avgifter tas inte ut i Tyskland vad gäller ersättning för brottsoffer.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Resekostnader ska vid behov betalas av den behöriga beslutsmyndigheten.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Det finns ingen lagstadgad rätt till tolk. I praktiken används dock ofta tolkar vid behov.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Sådana intyg godtas vanligtvis.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Resekostnader ska vid behov betalas av den behöriga beslutsmyndigheten.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Längden på ersättningsförfarandet varierar, eftersom det hög grad beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Som regel översätts beslutet till det nationella språket.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Det går att invända mot beslutet i ersättningsförfarandet. Vid avslag kan man gå vidare till socialdomstolen.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Sökande får när som helst begära rättshjälp. Ersättning för kostnader är dock inte möjlig.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Det finns ett stort antal lokala, regionala och nationella organisationer för stöd till brottsoffer i Tyskland som kan hjälpa drabbade. En god översikt, även på engelska och spanska, finns på webbplatsen http://www.odabs.org

Senaste uppdatering: 17/06/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.