Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan i gränsöverskridande fall?

Den grekiska ersättningsmyndigheten (Archí Apozimíosis)

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i Grekland även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Om du har hemvist (katoikía) eller din vanliga vistelseort (siníthi diamoní) i en annan medlemsstat måste ansökan göras till biståndsmyndigheten i berörda medlemsstaten, som vidarebefordrar ansökan till den grekiska ersättningsmyndigheten. I så fall översänder den grekiska ersättningsmyndigheten så snabbt som möjligt följande information till den berörda medlemsstatens biståndsmyndighet och till sökanden: a) Uppgift om den kontaktperson eller den avdelning som ansvarar för handläggningen av ärende, b) ett bevis på att ansökan har mottagits och c) en indikation på ungefär när ett beslut om ansökan kan förväntas.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten en ansökan?

Det officiella språket för att inge en ansökan och för att utbyta information, uppgifter och styrkande handlingar är grekiska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Ersättningsmyndigheten tar inte ansvar för översättning och bär således inte dessa kostnader.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Ja, avgiften är 50 euro. Om avgiften inte har betalats när ansökan prövas av ersättningsmyndigheten avslås ansökan. Den grekiska ersättningsmyndigheten kan informera dig om vad som gäller för den banköverföring som du måste göra.

Om du befinner dig i ett land inom det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa) kan du betala den elektroniska avgiften via en Sepa-överföring med den grekiska centralbanken som mottagarbank. Följande IBAN-nummer och överföringsuppgifter ska anges:

Betalningsmottagarens namn: MINISTRY OF FINANCE

Betalningsmottagarens adress: 10 Kar. Servias St., 10562 Athens

Betalningsmottagarens IBAN-nummer: GR1201000230000000481090510

Bankidentifieringskoden (BIC) för betalningsmottagarens bank: BNGRGRAA

Överföringsinformation: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (din tjugosiffriga lösenordskod/betalningskod får du av den grekiska biståndsmyndigheten).

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Den grekiska ersättningsmyndigheten kan vid behov uppmana dig, gärningsmannen eller andra parter, t.ex. vittnen eller sakkunniga, att personligen vittna inför domstolen.

Om du har hemvist eller din vanliga vistelseort i en annan medlemsstat ber den grekiska ersättningsmyndigheten den relevanta biståndsmyndigheten att förhöra den berörda personen i enlighet med lagen i det land den är belägen i och skicka en rapport till den grekiska ersättningsmyndigheten. Ersättningsmyndigheten får även, i samarbete med den relevanta biståndsmyndigheten, besluta att själv hålla förhöret, i enlighet med grekisk lag, via telefon eller videokonferens. I så fall kan den grekiska ersättningsmyndigheten inte ålägga dig att inställa dig hos denna myndighet. Den grekiska biståndsmyndigheten bistår den berörda medlemsstatens ersättningsmyndighet vid förhöret med dig eller andra parter, t.ex. vittnen eller sakkunniga.

På begäran av ersättningsmyndigheten i den berörda medlemsstaten bistår den grekiska biståndsmyndigheten ersättningsmyndigheten när denna själv håller förhöret, via telefon eller videokonferens, i enlighet med grekisk lag (i så fall tillhandahåller och garanterar biståndsmyndigheten den logistiska infrastruktur som behövs), eller b) håller den grekiska biståndsmyndigheten själv förhöret, i enlighet med grekisk lag, och översänder en rapport om förhöret till den berörda medlemsstatens ersättningsmyndighet. I det sistnämnda fallet översätts den rapport som utarbetas på grekiska till det officiella språket, eller ett av de officiella språken, i den andra medlemsstaten, eller något annat EU-språk som den medlemsstaten har uppgett att den kan godta.

Den grekiska biståndsmyndighetens kostnader bärs av den grekiska staten.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ja, tolk finns tillgänglig.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

De godtas men eventuellt inhämtas även ett sakkunnigutlåtande.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Ja, du får ersättning för dessa kostnader.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Ersättningsmyndigheten måste pröva ärendet inom tre månader från dagen för ansökan, och måste meddela sitt slutliga beslut inom tre månader från dagen för prövningen av ansökan.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På ett språk som du förstår.

Hur överklagar jag beslutet, om jag inte är nöjd med det?

Du kan väcka talan vid förvaltningsdomstolen i första instans (Dioikitikó Protodikeío) inom fyra månader.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Brottsoffer har även rätt till rättshjälp i samband med krav som framställs i brottmåls- eller tvistemålsprocesser. Enligt lagen (artikel 1 i lag 3226/2004) kan rättshjälp ges till låginkomsttagare som är medborgare i en EU-medlemsstat, tredjelandsmedborgare samt statslösa personer som är lagligen bosatta eller stadigvarande vistas i EU. Till låginkomsttagare med rätt till rättshjälp räknas personer vars familjeårsinkomst inte överstiger två tredjedelar av den personliga minimiinkomst som anges i det nationella allmänna kollektivavtalet. Vid en inhemsk tvist tas inte hänsyn till motpartens inkomst.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Forskningscentret för jämställdhet (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KEThI)

Nationella centrumet för social solidaritet (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Generalsekretariatet för jämställdhet (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Grekiska flyktingrådet (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International – Grekiska avdelningen (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Den grekiska polisen – avdelningen för it-brottslighet

Senaste uppdatering: 25/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.