Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på ungerska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Som beslutsmyndighet har statsförvaltningens lokalkontor i Budapest (Budapest Főváros Kormányhivatala) befogenhet att fatta beslut om ersättningsansökningar från andra medlemsstater:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-post: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Webbplats: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan?

På valfritt språk.

– styrkande handlingar?

På valfritt språk.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Ungerska staten.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej. Inga sådana avgifter behöver betalas.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du kan inte få reseersättning eftersom du inte måste närvara personligen.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ja.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Vi godtar dem.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Nej.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Ett beslut måste fattas inom högst 60 dagar från det att förfarandet inleddes.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Ungerska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Ett avgörande som meddelas i första instans kan överklagas till justitieministeriet, som prövar överklagandet som andra instans. En förvaltningsrättslig talan kan väckas mot justitieministeriets beslut i andra instans.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Du kan få rättshjälp med stöd av den ungerska lagen LXXX från 2003 om rättshjälp.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Tjänsten för brottsofferstöd vid något av statsförvaltningens lokalkontor kan hjälpa dig att hävda dina intressen. Där kan du får praktisk hjälp av kontorets rådgivare i frågor som rör brottsofferstöd (t.ex. få hjälp med att fylla i ansökningar eller få information). Brottsoffer kan även vända sig till frivilligorganisationer som Vita ringen (Fehérgyűrű), den ungerska baptistkyrkans välgörenhetsorganisation (Baptista Szeretetszolgálat) m.fl.

Senaste uppdatering: 11/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.