Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Kommittén för stöd till offer för brott av maffiatyp och uppsåtliga våldsbrott Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), som är knuten till inrikesministeriet (Via Cavour n. 6, certifierad e-postadress (PEC): protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Kommittén består en kommissarie (Commissario), som fungerar som ordförande, en företrädare för inrikesministeriet, två företrädare för justitieministeriet, en företrädare för ministeriet för ekonomisk utveckling, en företrädare för ministeriet för ekonomi- och finansfrågor, en företrädare för ministeriet för sysselsättning, hälso- och sjukvårdsfrågor och socialpolitik, och en företrädare, utan rösträtt, för det statliga försäkringsbolaget CONSAP, som ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av den relevanta fonden.

Ansökningar om ersättning från fonden ska inges för prövning till prefekturen/det lokala regeringskontoret (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) på en av följande orter: den ort där den domstol som meddelade en fällande dom beträffande ett av de brott som avses i artikel 11 i lag nr 122/2016 är belägen, eller den berörda partens bosättningsort, eller de andra ersättningsberättigade personernas bosättningsort om brottsoffret har avlidit, eller bosättningsorten för det särskilda ombud (procuratore speciale) som företräder brottsoffret eller andra ersättningsberättigade personer om de är italienska medborgare eller EU-medborgare som inte är bosatta i Italien.

Det faktiska beslutet om ansökan fattas av kommittén.

Villkoren för att få ersättning från fonden och ansökningsformuläret går att hitta på följande sida på inrikesministeriets webbplats:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja, även om det kan vara bra att gå via biståndsmyndigheten för att få ansökan och andra handlingar översatta.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

  • en ansökan?
  • styrkande handlingar?

På italienska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Sökanden bär inga av kostnaderna för detta.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Det finns inget närvarokrav, eftersom det inte rör sig om ett kontradiktoriskt förfarande. Om du vill lämna ytterligare synpunkter och handlingar kan du översända dessa med certifierad e-post eller via biståndsmyndigheten.

Dekret nr 222/2008, artikel 6: ”Förhör med sökanden på begäran av den italienska beslutsmyndigheten

1. Om den italienska beslutsmyndigheten beslutar sig för att höra sökanden eller någon annan person enligt artikel 2.3 i lagstiftningsdekretet, ska den sända ansökan till biståndsmyndigheten i den andra medlemsstaten i enlighet med förfarandet i artikel 3.2 i denna förordning. Begäran måste innehålla uppgifter om de processuella formaliteter som fastställts i italiensk lag och en uppmaning till den biståndsmyndighet i den andra medlemsstaten som har mottagit ansökan om att informera den person som ska höras om dessa formaliteter.

2. Om den italienska beslutsmyndigheten uppmanar biståndsmyndigheten i den andra medlemsstaten att höra sökanden eller någon annan person i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten, i enlighet med den sista delen av artikel 2.3 i lagstiftningsdekretet, ska den följa det förfarande som anges i artikel 3.2 i denna förordning när den översänder sin begäran.”

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Se svaret på föregående fråga.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Sådana intyg godkänns, under förutsättning att de är avfattade på italienska eller engelska. Ingen särskild läkarundersökning av en inhemsk läkare behövs.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Nej. Inga läkarundersökningar behöver genomföras. I stället måste du lämna in relevanta medicinska handlingar och fakturor på de sjukvårdskostnader som du har haft.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Den nuvarande regeln är 60 dagar från mottagandet av ansökan. Notera dock att förfarandet avbryts om beslutsmyndigheten begär in andra handlingar eller uppgifter (artikel 10-a i lag nr 241/90).

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På italienska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Genom att väcka talan vid allmän domstol (tribunale) inom 60 dagar från delgivningen av beslutet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Nej.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Inte såvitt det kontor som tillhandahållit denna information känner till.

Senaste uppdatering: 16/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.