Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Rättshjälpsmyndigheten Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Gratisnummer: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-post: jpa@jpa.gov.lv
Webbplats: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Du kan sända din ansökan om statlig ersättning direkt till rättshjälpsmyndigheten utan att först vända dig till den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där du är bosatt.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten ansökan?

Rättshjälpsmyndigheten godtar ansökningar om statlig ersättning och bifogade handlingar på lettiska och engelska. Handlingar som ska inges till rättshjälpsmyndigheten behöver inte legaliseras, och omfattas inte av motsvarande formaliteter.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Om det är nödvändigt att översätta ansökan om statlig ersättning och bifogade handlingar täcks översättningskostnaderna med de medel i statsbudgeten som har anslagits till rättshjälpsmyndigheten.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Ingen avgift tas ut för att pröva en ansökan om statlig ersättning som tagits emot från en annan EU-medlemsstat.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du behöver inte närvara vid förfarandet för att pröva ansökan om statlig ersättning och när det fattas beslut om att bevilja eller neka statlig ersättning.

Om rättshjälpsmyndigheten anser att ytterligare upplysningar behövs för att kunna fatta ett beslut underrättas du om detta inom sju dagar från mottagandet av ansökan.

Beslutet skickas till den adress som uppgavs i ansökan.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Du behöver inte närvara vid förfarandet för att pröva ansökan om statlig ersättning och när det fattas beslut om att bevilja eller neka statlig ersättning.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) fattar beslut om huruvida en sakkunnigundersökning behövs. Rättshjälpsmyndigheten ber den myndighet som handlägger ärendet att informera den om resultatet av sakkunnigundersökningen.

Sakkunnigutlåtandet grundas på patientjournaler eller andra objektiva uppgifter.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Om den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) har beslutat att det ska genomföras en sakkunnigundersökning får du ersättning för dina resekostnader (ur statskassan) i enlighet med det förfarande och till det belopp som anges i den lettiska lagstiftningen.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Rättshjälpsmyndigheten fattar sitt beslut om att bevilja eller neka statlig ersättning inom en månad från det att den mottog ansökan om statlig ersättning och beslutet sänds till den adress som uppgavs i ansökan.

Om rättshjälpsmyndigheten behöver ytterligare upplysningar från dig eller den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) skjuts beslutet upp tills all information som krävs har erhållits.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Beslutet att bevilja eller neka statlig ersättning sänds till dig på lettiska, tillsammans med en översättning till ett språk som den EU-medlemsstat där du är bosatt har uppgett att den godtar.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Du kan överklaga rättshjälpsmyndighetens beslut att bevilja eller neka statlig ersättning inom en månad från det att en sådan ansökan ingavs till rättshjälpsmyndigheten. Överklagandet vidarebefordras till justitieministeriet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Du behöver inte rättshjälp för att begära statlig ersättning. Rättshjälpsmyndigheten ger den hjälp som behövs för att ansöka om statlig ersättning.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Organisationen ”Skalbes” erbjuder en kostnadsfri hjälptelefonlinje på nummer 116006, "Hjälptelefon för brottsoffer" (varje dag kl. 7.00–22.00). Den ger brottsoffer känslomässigt och psykologiskt stöd, och informerar dem om brottsoffers processuella rättigheter (exempelvis rättigheter i brottmålsprocesser, rätt till skadestånd, statlig ersättning etc.), tillgängliga tjänster och befintligt brottsofferstöd.

Senaste uppdatering: 18/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.