Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Litauens justitieministerium (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja, en person kan sända sin ansökan direkt till Litauens justitieministerium.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan?

– styrkande handlingar?

Ansökan och åtföljande handlingar måste inges på litauiska eller engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Kostnaden för att översätta ansökan och/eller handlingar som bifogats ansökan till litauiska eller engelska ska bäras av sökanden eller myndigheten i ursprungslandet.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Ett brottsoffer behöver inte närvara när det fattas beslut om hans eller hennes ansökan. Sådana kostnader ger därför inte rätt till ersättning.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ett brottsoffer behöver inte närvara när det fattas beslut om hans eller hennes ansökan.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Handlingar som utfärdats av behöriga institutioner/personer i brottsoffrets bosättningsland erkänns.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Nej.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Ett beslut fattas inom en månad från det att ansökan och alla nödvändiga handlingar ingavs till Litauens justitieministerium.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Vanligtvis på litauiska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Beslut som fattats av Litauens justitieministerium kan överklagas till Litauens nämnd för förvaltningstvister (Lietuvos administracinių ginčų komisija) eller till den regionala förvaltningsdomstolen i Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas) inom en månad från meddelandet av beslutet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Ja. En person kan ansöka om rättshjälp från tjänsten för statligt garanterad rättshjälp (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), som beslutar huruvida rättshjälp ska ges.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Nej.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.