Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Ministère de la Justice

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBURG

Tfn: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-post: info@mj.public.lu
Webbplats: http://www.mj.public.lu/

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja, ansökan bör sändas med post direkt till Luxemburgs justitieminister, förutsatt att sökanden inte är berättigad till stöd från en annan medlemsstat och kan styrka att han eller hon är lagligt och varaktigt bosatt i Luxemburg.

Sökanden kan undantas från kravet på att vara lagligt och varaktig bosatt i Luxemburg om han eller hon har utsatts för ett av de brott som avses i artikel 382‑1 i strafflagen (människohandel).

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten en ansökan och styrkande handlingar?

Ansökan om ersättning och styrkande handlingar godtas på följande språk:

  • Luxemburgiska.
  • Franska.
  • Tyska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Justitieministeriet bär kostnaderna för översättningen.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Brottsoffret måste inte vara närvarande. Han eller hon kan företrädas av en advokat. Inga resor är därför nödvändiga.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ja.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Läkarintyg som utfärdats av läkare i det land du bor i godkänns eller erkänns som styrkande handlingar för de brottsliga gärningar du utsatts för eller den skada du lidit.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Ej tillämpligt. Utländska läkarintyg godtas som styrkande handlingar.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Justitieministern fattar sitt beslut inom sex månader från det att ersättningsansökan ingavs.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Eftersom ansökan måste vara avfattad på franska, tyska eller luxemburgiska kommer beslutet om ansökan också att vara avfattat på ett av dessa tre godtagna språk.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Om du har principiella invändningar mot justitieministerns beslut eller invändningar som rör det belopp som beviljats i ersättning kan du väcka talan mot staten, i form av justitieministern. En sådan talan måste väckas vid distriktsdomstolen (tribunal d’arrondissement) i Luxemburg eller Diekirch. Sökanden väljer själv vilken.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Var och en som kan styrka att de saknar tillräcklig inkomst kan få kostnadsfri rättshjälp, i enlighet med de lagstadgade villkoren. En advokat kan utses för att ge dig juridisk rådgivning eller för att företräda dig i domstol. Staten står i så fall för kostnaderna för detta. Alla kan vända sig till de organ som erbjuder juridisk information och rådgivning. Du kan vända dig till tjänsten för juridisk mottagning och information (Service d’Accueil et d’Information juridique) för att få kostnadsfri juridisk information.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (central tjänsten för socialt stöd) – Service d’aide aux victimes (SAV) (tjänsten för stöd till brottsoffer)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxemburg

Tfn: (+352) 47 58 21-627 / 628

Senaste uppdatering: 19/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.