Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Malta

Innehåll inlagt av
Malta
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Claims Officer

The Palace, St George’s Square
Valletta

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Du kan inte sända din ansökan direkt till beslutsmyndigheten.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

  • en ansökan? Maltesiska och engelska.
  • styrkande handlingar? Maltesiska och engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Ersättningsmyndigheten betalar för detta.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Inga avgifter tas ut.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Ej tillämpligt.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ej tillämpligt.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Den som handlägger ersättningsansökan kan efter eget gottfinnande godta sådana läkarintyg. Han eller hon kan även besluta att anlita lokala medicinskt sakkunniga.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Ja, resekostnader ersätts.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Det tar mellan en och två månader att få ett beslut från myndigheten.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Du kan få beslutet på engelska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Beslutet kan inte överklagas.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Ja, det kan du.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

http://vso.org.mt/

eller chefsadvokaten för rättshjälp: https://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.