Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adress:
Kneuterdijk 1
2514 EM Haag

Telefon: 070-4142000
E-post: info@schadefonds.nl

Postadress:
Postbus 71
2501 CB Haag

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

- ansökan?

På vilket språk som helst, men helst på nederländska eller engelska.

- styrkande handlingar?

På vilket språk som helst, men helst på nederländska eller engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar då för detta?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott betalar för översättningen av ansökan/de styrkande handlingarna.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej, inga administrativa eller andra avgifter krävs för handläggningen av ansökan.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du behöver inte närvara under förfarandet. Beslutet avfattas alltid skriftligen och skickas till dig med post.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ej tillämpligt.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land där jag bor – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

I allmänhet godtar ersättningsfonden de medicinska uppgifter som din behandlande läkare lämnar, men vid behov bedöms uppgifterna av nämndens medicinska rådgivare. Dessa medicinska rådgivare utför inte själva någon läkarundersökning.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Ej tillämpligt.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Högst 26 veckor, men ofta kommer beslutet tidigare.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Det språk du lämnade in ansökan på.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Genom att ge in ett klagomål till klagomålsavdelningen vid Fonden för ersättning till offer för våldsbrott. I beslutet om din ansökan förklaras hur detta ska göras.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Nej.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Du kan vända dig till den nederländska organisationen för stöd till brottsoffer, Slachtofferhulp Nederland. Telefon: 0900-0101.

Senaste uppdatering: 26/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.