På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Nordirland

Innehåll inlagt av
Nordirland

Detta avsnitt är inte tillämpligt. Den nordirländska ersättningsmyndigheten handlägger endast ansökningar som rör brott som begås i Nordirland.


Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

-

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

-

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan

– styrkande handlingar -

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

-

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

-

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

-

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

-

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

-

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

-

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

-

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

-

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

-

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

-

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

-

Senaste uppdatering: 15/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.