Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Polen

Innehåll inlagt av
Polen
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Information saknas.

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Huvudregeln är att det är biståndsmyndigheten som ska sända ersättningsansökan till beslutsmyndigheten. En ersättningsberättigad person får emellertid även sända ansökan direkt till den polska beslutsmyndigheten.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

– en ansökan?

– styrkande handlingar?

Beslutsmyndigheten godtar korrespondens på polska och engelska.

Beslutsmyndigheten godtar protokoll från förhör som biståndsmyndigheten hållit i ett annat land på det landets officiella språk.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Översättningen av handlingar bekostas av statskassan.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Personer som söker ersättning är helt befriade från skyldigheten att betala domstolsavgifter.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du kan inte få ersättning för resekostnader. Du kan emellertid förhöras på distans, dvs. utan att behöva bege dig till beslutsmyndigheten. Du kan begära att beslutsmyndigheten ber biståndsmyndigheten i ditt hemland om hjälp med att ombesörja överföringen av ditt förhör. Ditt samtycke krävs för ett sådant förhör.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Vid behov utser beslutsmyndigheten en tolk. Du behöver inte stå för kostnaderna för detta.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Beslutsmyndigheten gör en bedömning av huruvida de läkarundersökningar som gjorts av läkare i det land du bor i är trovärdiga. Om myndigheten konstaterar att en ny undersökning behövs bör en sådan göras. I så fall behöver du enbart betala resekostnaderna.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Du kan inte få ersättning för dina resekostnader, inte ens om du var tvungen att komma till det landet för att göra en läkarundersökning.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Det finns ingen tidsfrist för att fatta beslut om en ersättningsansökan. Hur lång tid det tar att få ett beslut beror inte enbart på hur komplicerat ärendet är och vilken bevisning beslutsmyndigheten måste få in, utan även på hur många ärenden som samtidigt är föremål för beslutsmyndighetens prövning.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Beslutet om ersättningen är på polska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Om du inte är nöjd med beslutet om ersättning kan du överklaga till domstolen i andra instans (sąd II instancji). Du behöver inte stå för några kostnader i samband med överklagandet.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Rättshjälp kan ges enligt polsk lag. Rättshjälp ges till personer som kan visa att de inte har råd med en advokat. Kom ihåg att du kan få hjälp med din ersättningsansökan av den allmänna åklagare som leder förundersökningen av det brott som du begär ersättning för.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

I Polen finns fonden för stöd till brottsoffer och hjälp efter avtjänat straff (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej). Denna samlar in pengar som anslagits för att bland annat hjälpa brottsoffer och deras anhöriga. Fonden förvaltas av justitieministeriet. Stödet organiseras på så sätt att fondens förvaltare efter ett offentligt anbudsförfarande väljer ut de organisationer som har lämnat de bästa anbuden och beviljar dem öronmärkta bidrag för åtgärder till stöd för brottsoffer.

Medlen används för att finansiera rättsligt, psykologiskt och materiellt stöd. Rättshjälp kan ges för hjälp med att ansöka om ersättning, inbegripet i gränsöverskridande fall.

Om du vill ha sådan hjälp bör du kontakta en icke-statlig organisation som har fått bidrag från justitieministeriet för detta ändamål, och visa att du är ett brottsoffer. Du hittar en förteckning över sådana organisationer, tillsammans med deras kontaktuppgifter, på justitieministeriets webbplats (https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/), i det avsnitt som handlar om verksamhet / stöd till brottsoffer / stöd till brottsoffer och deras anhöriga – förteckning över enheter och organisationer (klicka på: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Senaste uppdatering: 03/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.