Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

I Portugal fungerar nämnden för skydd av brottsoffer (CPVC) som beslutsmyndighet.

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Nej. Brottsoffer som har utsatts för våldsbrott eller våld i hemmet och som har hemvist i en annan EU-medlemsstat måste inge sin ansökan om ersättning/förskott från den portugisiska staten till behörig myndighet i den medlemsstat där de har hemvist.

Den myndigheten översänder sedan ansökan till CPVC i Portugal. CPVC tar emot ansökan och vidtar de åtgärder som behövs för att undersöka de faktiska omständigheterna och fatta beslut om ansökan.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

a) en ansökan?

CPVC godtar ansökningar och handlingar på portugisiska eller engelska.

b) styrkande handlingar?

Om CPVC ber den behöriga myndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist att sköta förhöret med sökanden eller någon annan person (t.ex. ett vittne eller en sakkunnig) får CPVC inte avvisa det skriftliga förhörsprotokollet, förutsatt att protokollet är skrivet på ett av EU:s officiella språk.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

CPVC. Det går inte att begära ersättning för avgifter eller kostnader för de tjänster som begärs och tillhandahålls av CPVC i mål som rör våldsbrott eller våld i hemmet.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

CPVC tar emot alla handlingar den behöver för att utreda och fatta beslut i ärenden som rör ersättning från den portugisiska staten för ett brott som begåtts i Portugal mot ett brottsoffer som har hemvist i en annan medlemsstat. CPCV kan även be myndigheten i brottsoffrets hemviststat att förhöra brottsoffret. Det finns inget krav på att sökanden måste bege sig till Portugal för att höras av CPVC.

Om den portugisiska domstolen anser att sökanden måste höras personligen, och inte på något annat sätt, står den portugisiska staten för resekostnaderna och tillhörande kostnader.

Socialförsäkringskontoret är den nationella myndighet som tar emot och handlägger ansökningar om rättshjälp.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ja.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Alla handlingar som översänds av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist godtas utan några särskilda formaliteter och är befriade från kravet på legalisering och liknande formaliteter.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

De läkarutlåtanden som sökanden har ingett till myndigheten i den medlemsstat där han eller hon har hemvist, och som är nödvändiga för att avgöra målet, eller andra utlåtanden som eventuellt begärs, ska översändas till CPVC. Inga ytterligare läkarundersökningar behöver göras i Portugal.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Både den behöriga myndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist och sökanden själv underrättas inom tio dagar när CPVC har tagit emot ansökan. De informeras också om när ett beslut om ansökan kan förväntas.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Beslutet om ersättningsansökan kan skickas på portugisiska eller engelska till sökanden och till myndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist. CPVC kan även besluta att använda ett av de officiella språken i den medlemsstat där sökanden har hemvist, eller ett annat språk i den medlemsstaten, förutsatt att detta är ett av EU:s officiella språk.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Om sökanden anser att CPVC:s beslut är felaktigt har sökanden 15 dagar på sig att inge en begäran om omprövning av beslutet till CPVC. I ansökan ska sökanden ange vilka grunder som anförs till stöd för begäran, tillsammans med lämplig bevisning. CPVC har därefter 30 dagar på sig att pröva och fatta beslut om begäran om omprövning. CPVC kan fastställa, dra tillbaka, upphäva, ändra eller ersätta det omtvistade beslutet.

Om sökanden inte är nöjd med omprövningsbeslutet kan sökanden överklaga detta till en förvaltningsdomstol.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

I just denna fråga har CPVC ingen möjlighet att ingripa.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Nämnden för skydd av brottsoffer (CPVC):

  • Personligt besök – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lissabon, måndag–fredag, kl. 9.30–12.30 och 14–16.30.
  • Per post, med hjälp av de formulär som finns på CPVC:s webbplats.
  • Per e-post: correio.cpcv@sg.mj.pt.
  • Online, genom att fylla i formuläret för brottsoffer som utsatts för våldsbrott eller formuläret för brottsoffer som utsatts för våld i hemmet (https://cpvc.mj.pt/).
  • Per telefon: (+351) 213 222 490, fastnättaxa gäller, kl. 9.30–12.30 och 14–16.30.

APAV:

  • Jourtelefon för brottsoffer: (+351) 116 006 (kl. 9–21 på vardagar).
  • Online, på APAV:s webbplats (tillgänglig på portugisiska, engelska, ryska, kinesiska), eller på http://infovitimas.pt/pt/app/.
  • Teckenspråkstolkning/SERV IIN – via videosamtal (+351 12 472), kl. 10–18 på vardagar.

Nämnden för medborgarskap och jämställdhet (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) (GIG):

  • Informationstjänst för brottsoffer som utsatts för våld i hemmet (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (ger information om brottsoffers rättigheter och vilka resurser som finns runt om i landet samt var det går att få psykologiskt och socialt stöd eller juridisk information) – Tfn: (+351) 800 202 148 (gratis och anonym konfidentiell tjänst som är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan).
Senaste uppdatering: 28/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.