Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Den rumänska beslutsmyndighet som har utsetts i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2004/80/EG är

Distriktsdomstolen i Bukarest (Tribunalul București)
Kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bukarest, code 030823

Tfn +40 214083600, +40 214083700
Fax +4021 3187731

E-post: tribunalul.bucuresti@just.ro

Webbplats: http://www.tmb.ro/

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

  • en ansökan? På rumänska.
  • styrkande handlingar? På rumänska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Ej tillämpligt.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Fysisk närvaro är inte obligatorisk.

Rättshjälpen täcker även resekostnader om fysisk närvaro krävs enligt lag eller av domstolen, eller om domstolen beslutar att det inte finns någon annan möjlighet att höra personerna.

Domstolen beslutar huruvida dessa kostnader ska ersättas och informerar parten om hur man gör för att begära ersättning.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Fysisk närvaro är inte obligatorisk.

Rättshjälpen täcker även resekostnader om fysisk närvaro krävs enligt lag eller av domstolen, eller om domstolen beslutar att det inte finns någon annan möjlighet att höra personerna.

Domstolen beslutar huruvida dessa kostnader ska ersättas och informerar parten om hur man gör för att begära ersättning.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Undersökningen utförs av den utsedda rumänska beslutsmyndigheten, nämligen kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer vid distriktsdomstolen i Bukarest.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Domstolen beslutar huruvida dessa kostnader ska ersättas och informerar parten om hur man gör för att begära ersättning.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Ett till två år.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På rumänska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Efter att ha prövat en ansökan om ekonomisk ersättning eller en ansökan om förskottsutbetalning av den ekonomiska ersättningen kan kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer, som består av en domarpanel bestående av två domare, meddela något av följande beslut:

  1. Bevilja ansökan, fastställa värdet på den ekonomiska ersättningen eller, i förekommande fall, förskottsutbetalningen av en del av ersättningen.
  2. Avslå ansökan om de lagstadgade villkoren för att beviljas ekonomisk ersättning eller, i förekommande fall, förskottsutbetalning av en del av ersättningen, inte är uppfyllda.

Avgörandet angående ansökan om ekonomisk ersättning eller ansökan om förskottsutbetalning av den del av den ekonomiska ersättningen delges brottsoffret.

Avgörandet kan överklagas till appellationsdomstolen inom 15 dagar från delgivningen.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Du kan få statlig rättshjälp i enlighet med den rumänska lagstiftningen (artikel 14 ff. i lag nr 211/2004 om vissa åtgärder för information till, stöd till och skydd av brottsoffer).

Kostnadsfri rättshjälp beviljas, på begäran, till följande brottsofferkategorier:

  1. Personer som utsatts för något av följande brott: mordförsök, försök till dråp, misshandel, ett uppsåtligt brott som har resulterat i kroppsskada, våldtäkt, sexuella övergrepp, sexuellt umgänge med minderårig, sexuellt övergrepp mot minderårig.
  2. Make, barn och personer beroende av de personer som har avlidit till följd av mord, dråp och uppsåtliga brott som resulterat i personens död.

Kostnadsfri rättshjälp beviljas ovannämnda brottsoffer om brottet har begåtts i Rumänien eller, om brottet har begåtts utanför Rumänien, om brottsoffret är rumänsk medborgare eller en utländsk medborgare som lagligt vistas i Rumänien och brottmålsrättegången hålls i Rumänien.

Kostnadsfri rättshjälp beviljas på begäran till offer för andra brott om brottsoffrets månadsinkomst per familjemedlem inte överstiger den nationella bruttominimilönen för det år brottsoffret ingav sin rättshjälpsansökan.

Kostnadsfri rättshjälp beviljas endast om brottsoffret har vänt sig till åklagarmyndigheterna eller domstolen inom 60 dagar från brottstillfället eller från det datum offret blev medvetet om att brottet begåtts. Om brottsoffret var fysiskt eller psykiskt oförmögen att anmäla brottet till åklagarmyndigheterna löper 60-dagarsfristen från den dag oförmögenheten upphörde.

Brottsoffer som inte har fyllt 18 år och personer som är ställda under förmyndare är inte skyldiga att göra en anmälan till åklagarmyndigheterna eller domstolen i anslutning till brottet. Det juridiska ombud som företräder den minderårige eller den person som är ställd under förmyndare kan anmäla brottet till åklagarmyndigheterna i anslutning till brottet.

Ansökan om kostnadsfri rättshjälp ska inges till distriktsdomstolen inom vars domkrets brottsoffret har sin hemvist. Ansökan prövas av två domare vid kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer. Deras beslut meddelas inom 15 dagar. Kopior på styrkande handlingar för de uppgifter som anges i ansökan om kostnadsfri rättshjälp, och andra handlingar som brottsoffret förfogar över och som kan vara till hjälp vid prövningen av ansökan, bifogas ansökan.

Ansökan om kostnadsfri rättshjälp avgörs genom ett beslut efter enskild överläggning, som brottsoffret kallas att närvara vid.

Om brottsoffret inte har valt en försvarsadvokat måste beslutet om godkännande av ansökan om kostnadsfri rättshjälp även innehålla utnämningen av en försvarsadvokat på eget initiativ (ex officio) enligt lag nr 51/1995 om organisation och utövande av advokatyrket, offentliggjord på nytt, i dess ändrade och kompletterade lydelse, och förordningarna om advokatyrket.

Beslutet om beviljande av kostnadsfri rättshjälp delges brottsoffret. Brottsoffret kan inge en begäran om omprövning av beslutet att avslå ansökan om kostnadsfri rättshjälp till den distriktsdomstol som kommissionen för beviljande av ekonomisk ersättning till brottsoffer är knuten till. Begäran ska inges inom 15 dagar från delgivningen. Omprövningen avgörs av en domarpanel bestående av två domare.

Kostnadsfri rättshjälp beviljas alla brottsoffer under hela rättsprocessen upp till ett belopp motsvarande två nationella bruttominimilöner för det år brottsoffret ingav ansökan om kostnadsfri rättshjälp. De medel som behövs för att kunna bevilja kostnadsfri rättshjälp kommer från statskassan, via justitieministeriets budget.

Ovannämnda bestämmelser tillämpas även på beviljandet av de belopp som behövs för att verkställa domen om civilrättslig ersättning till ett brottsoffer.

Ansökan om kostnadsfri rättshjälp och begäran om ersättning av det belopp som krävs för att verkställa domen om beviljande av civilrättslig ersättning till ett brottsoffer kan också inges av det juridiska ombudet till den minderårige eller den person som är ställd under förmyndare. Ansökan om kostnadsfri rättshjälp och begäran om ersättning av det belopp som krävs för att verkställa domen om beviljande av civilrättslig ersättning till ett brottsoffer är befriade från stämpelavgift.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Ansökan om kostnadsfri rättshjälp och begäran om ersättning av det belopp som krävs för att verkställa domen om beviljande av civilrättslig ersättning till brottsoffret kan också inges av en icke-statlig organisation vars verksamhet inbegriper skydd av brottsoffer. I så fall måste ansökan och begäran ha undertecknats av brottsoffret, innehålla alla nödvändiga uppgifter och åtföljas av de nödvändiga styrkande handlingarna.

Senaste uppdatering: 15/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.