På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Skottland

Innehåll inlagt av
Skottland

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tfn: 00 44 300 003 3601

Webbplats: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Vi godtar en ansökan direkt från dig, utan att du behöver vända dig till biståndsmyndigheten i ditt hemland.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

  • en ansökan?
  • styrkande handlingar?

Vi vill helst ha dessa handlingar på engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Vi betalar för dessa översättningar.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i Skottland för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Vi tar inte ut någon avgift för våra tjänster.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Vi handlägger ansökningar med hjälp av ett skriftligt förfarande och har skriftlig kontakt med sökande. Personlig närvaro är inte nödvändig.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Ej tillämpligt.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i Skottland undersöka min hälsa eller skada?

Vi godtar läkarintyg från legitimerade läkare i andra länder.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i Skottland?

Vi betalar inte ut reseersättning.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Vår strävan är att avsluta okomplicerade ärenden inom 12 månader från det att ansökan mottogs.  Komplicerade ärenden tar längre tid.  Vi fattar inget slutligt beslut i ditt ärende under pågående läkarbehandling, eller så länge det är oklart hur återställd du kommer att bli.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Vår korrespondens med dig kommer att ske på engelska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Om du inte är nöjd med det ursprungliga beslutet och vill att vi omprövar det måste du inge en skriftlig begäran om omprövning. Begäran ska inges inom 56 dagar från dagen för det ursprungliga beslutet. Du måste bifoga den ytterligare bevisning som du vill att vi ska beakta till stöd för din ansökan.

Efter att vi har mottagit din begäran om omprövning, och styrkande handlingar, prövas begäran av en annan ersättningshandläggare än den som fattade det ursprungliga beslutet. Omprövningsbeslutet kan vara mer eller mindre förmånligt än det ursprungliga beslutet, eller så kan handläggaren komma fram till att det inte finns skäl att ändra det tidigare beslutet.

Om du inte är nöjd med ett omprövningsbeslut kan du överklaga detta beslut till nämnden för brottsskadeersättning (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)), i enlighet med reglerna för förfarandet vid denna nämnd. Du hittar dessa regler på nämndens webbplats.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Du behöver inte anlita och betala ett juridiskt ombud som t.ex. en solicitor eller ett företag specialiserat på ersättningsansökningar för att ansöka om ersättning. Om du väljer att betala för hjälp med ansökan kan vi inte stå för kostnaderna för detta. Du måste själv stå för dessa kostnader.

Finns det brottsofferorganisationer i Skottland som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Du kan kontakta tjänsten för information till brottsoffer och vittnen, Victims and Witness Information Service), för att få hjälp med din ansökan.

Senaste uppdatering: 15/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.