Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Slovakiens justitieministerium – avdelningen för rehabilitering och brottsskadeersättning

Telefon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-post: victims@justice.sk
Webbplats: https://www.justice.gov.sk

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Det går inte att kommunicera direkt med det slovakiska justitieministeriet. Biståndsmyndigheten i hemlandet bör användas för gränsöverskridande ansökningar.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

  • en ansökan? På slovakiska.
  • styrkande handlingar? På slovakiska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Det slovakiska justitieministeriet översätter inte de nödvändiga handlingarna. Brottsoffret betalar för översättningen och tillhörande kostnader.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Inga avgifter tas ut för förfarandet.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Ett offer för ett våldsbrott behöver inte närvara vid prövningen av en ansökan om ersättning. Eventuella förhör genomförs av den anmodade biståndsmyndigheten eller av de slovakiska myndigheterna med hjälp av teknisk utrustning för audiovisuell överföring. Inga resekostnader uppkommer således, och ingen ersättning för resekostnader behöver därför betalas ut.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

I lagen föreskrivs inte att sökanden måste närvara personligen i ersättningsförfarandet. Ett offer för ett våldsbrott behöver inte närvara vid prövningen av en ansökan om ersättning.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Ett läkarutlåtande som uppfyller kraven i den slovakiska lagstiftningen krävs för att fastställa ersättning för sveda och värk. En läkare i Slovakien kan dock fortfarande bedöma ditt hälsotillstånd på grundval av läkarutlåtanden som utfärdats i det land du bor i.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Resekostnader ersätts inte.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Det slovakiska justitieministeriet fattar beslut inom sex månader från mottagandet av en fullständig ansökan.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På slovakiska.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Genom att väcka talan vid domstol.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Enligt slovakisk lagstiftning kan du inte få rättshjälp specifikt för att ansöka om ersättning. Du kan få allmänt juridiskt bistånd från det statliga rättshjälpscentret, eller på begäran från en av de organisationer som hjälper brottsoffer. Det slovakiska justitieministeriet tillhandahåller allmän vägledning om hur man ansöker om ersättning.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Det finns frivilligorganisationer som tillhandahåller hjälp och stöd till offer för våldsbrott i Slovakien. Dessa är inriktade på vissa typer av brottsoffer. Möjligheterna för enskilda organisationer att hjälpa till med ansökningar om ersättning i gränsöverskridande fall beror främst på deras personalkapacitet.

Senaste uppdatering: 27/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.